РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТРУДОВОГО ПРАВА» ТА ОКРЕМИХ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ

  • Л.В. Вакарюк
Ключові слова: метод правового регулювання, механізм правового регулювання, правове регулювання, правовий механізм, правовий порядок, правовий режим

Анотація

У статті автор комплексно аналізує та розмежовує поняття «правовий режим», «правовий порядок», «правове регулювання», «метод правового регулювання», «механізм правового регулювання» та «пра- вовий механізм» в рамках теорії трудового права. Враховуючи сутність і зміст досліджуваних понять, автор доходить висновку про повну неспроможність ідеї ототожнення проаналізованих правових по- нять із поняттям «правовий режим трудового права».

Посилання

1. Крижановський А.Ф. Правовий порядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження): автореф. дис. … д-ра. юрид. наук.: спец. 12.00.01. Одеса, 2009. 40 с.
2. Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 536 с.
3. Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: дис. … д-ра юрид. наук: спец.12.00.01. Курск, 2013. 407 с.
4. Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політич- ній, соціально-культурній та господарській сферах: кол. мо- ногр. / П.П. Білик, О.І. Миколенко, О.М. Миколенко та ін.; за заг. ред. О.І. Миколенка. Одеса: Фенікс, 2016. 342 с.
5. Іншин М.І. Особливості правового регулювання дер- жавної служби України. Право і безпека. 2002. № 2. С. 52–56.
6. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Одеса, 2005. 40 с.
7. Мартинов П.М. Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників. Форум права. 2010. № 2. С. 283–288.
8. Засунько С.С. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2006. 20 с.
9. Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія. Чернівці: Технодрук, 2015. 592 с.
10. Коссе Д.Д. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 25–31.
11. Пацурківський Ю.П. Теоретичні проблеми розуміння сутності категорії «правовий режим». Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: «Право». 2013. № 6. С. 105–111.
12. Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории. Государство и право. 2006. № 12. С. 12–21.
13. Тильчик В.В. Поняття адміністративно-правового механізму розв’язання податкових спорів та його ознаки. Право та управління. 2012. № 1. С. 560–572.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
104-107
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ