ЗАХИСТ ПРАВ КОРІННИХ НАРОДІВ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ

Ключові слова: права корінних народів, міжнародне право, законодавство України

Анотація

Метою статті є вивчення формування законодавчої бази України щодо захисту прав корінних народів з урахуванням сучасних підходів до розвитку теми у сфері міжнародного права. В основу дослідження покладено історико-правовий, порівняльно правовий, формально-юридичний і метод документального аналізу. Результати. Тема захисту прав корінних народів є відносно новою як у міжнародному праві, так і в законодавстві України. Рубіжними подіями, стали, зокрема, прийняття Декларації ООН про права корінних народів (2007) на міжнародному рівні й ухвалення Закону України «Про корінні народи України» (2021) в українському законодавстві. Наразі залишаються актуальними питання, пов’язані з розвитком прав корінних народів, а саме: щодо дотримання прав корінних народів у світлі динамічних змін клімату, або можливостей корінних народів у сфері морського простору та ресурсів, або питання пошуку справедливості у світлі колоніального минулого та спроб подолання його наслідків для представників корінних народів тощо. Наголошується на актуальності подальшого вдосконалення Закону України «Про корінні народи України» 2021 року, зокрема, у частині доповнення переліку корінних народів України, та розвитку галузі шляхом прийняття нових підзаконних актів. Висновки. На думку авторів, Україна пройшла важливий етап формування засадничої нормативної бази, що стосується захисту прав корінних народів. У цьому процесі український законодавець керувався міжнародними принципами в цій сфері. Крім того, сучасне українське законодавство отримало нормативне визначення поняття «корінний народ», яке досі відсутнє в міжнародному праві. Разом із тим перед Україною стоїть завдання ратифікації міжнародних угод, які дадуть змогу не лише декларувати, але й гарантувати дотримання прав корінних народів, зокрема приєднання до Конвенції Міжнародної організації праці про корінні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя 1989 року.

Посилання

1. Гусєв О. Становлення законодавства у сфері забезпечення прав корінних народів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Том 1. № 76. С. 86–96.
2. Декларація про державний суверенітет України. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12/print1395352190906458 (дата звернення: 07.04.2024).
3. Декларація прав національностей України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 799. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1771-12#Text (дата звернення: 07.04.2024).
4. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 07.04.2024).
5. Корнат Л., Корнат О. Нормативно-правове забезпечення прав корінних народів: міжнародний досвід та українські перспективи. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 37. С. 161–169.
6. Н. Беліцер: коментар до законопроєкту «Про корінні народи України». Інститут Демократії Імені Пилипа Орлика. URL: https://idpo.org.ua/contacts (дата звернення: 07.04.2024).
7. Опанасенко А. Закон України «Про корінні народи України»: декларування прав та їх подальша імплементація. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. Вип. 6. С. 132–142.
8. Про корінні народи України : Закон України від 1 липня 2021 року № 1616-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 38. Ст. 319. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text (дата звернення: 07.04.2024).
9. Про проголошення незалежності України : постанова Верховної Ради Української РСР № 1427-XII від 24.08.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text (дата звернення: 07.04.2024).
10. Проєкт закону про статус кримськотатарського народу № 4098 від 03.09.2003. Верховна Рада України : офіційний вебпортал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15737 (дата звернення: 07.04.2024).
11. Проєкт закону про статус кримськотатарського народу № 4433 від 13.03.2014. Верховна Рада України / офіційний вебпортал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50219 (дата звернення: 07.04.2024).
12. Проєкт Закону про статус кримськотарського народу в Україні № 6315 від 07.04.2017. Верховна Рада України / офіційний вебпортал. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61537 (дата звернення: 07.04.2024).
13. Рєньов Є. Права корінних народів: міжнародний досвід та українські реалії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 53. С. 148–151.
14. Convention on the Rights of the Child (adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990, 1577 UNTS 3). URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child (дата звернення: 07.04.2024).
15. Indigenous and Tribal Peoples Convention. 1989. No. 169.
16. Indigenous Peoples and Human Rights: International and Regional Jurisprudence. 2016. Oxford: Hart Publishing.
17. Indigenous People’s Rights. Amnesty International. URL: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/(дата звернення: 07.04.2024).
18. Indigenous Peoples at the United Nations. United Nations. URL: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html (дата звернення: 07.04.2024).
19. Indigenous Peoples and Climate Justice: A Critical Analysis of International Human Rights Law and Governance. 2022. Cham Switzerland: Palgrave Macmillan.
20. Indigenous Peoples Marine Space and Resources and International Law: The Interaction between International Human Rights Law and the Law of the Sea. 2024. Abingdon Oxon UK: Routledge.
21. Panchenko J., Homanyuk M. Servur’a and Krym’a (Crimean Roma) as Indigenous Peoples of Ukraine. Etnografia Polska. 2023. Tom 67 (1–2). P. 155–173.
22. Study of the problem of discrimination against indigenous populations. Volume 5, Conclusions, proposals and recommendations / by José R. Martínez Cobo, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Indigenous Peoples and Human Rights: International and Regional Jurisprudence. 2016. Oxford: Hart Publishing.
23. Spirit of the Grassroots People: Seeking Justice for Indigenous Survivors of Canada’s Colonial Education System. 2020. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
24. United Nations Development Group. (2009). Guidelines on indigenous peoples’ issues. United Nations. URL: https://unsdg.un.org/resources/united-nations-developmentgroups-guidelines-indigenous-peoples-issues (дата звернення: 07.04.2024).
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
48-54
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПРАВО ЄС. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО