ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

  • Н.В. Іванюта
Ключові слова: функція, регулятивна функція, господарське процесуальне право, правове регулювання, правовий вплив, господарське судочинство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню й аналізу положень характеристики регулятивної функції господарського процесуального права, визначенню особливостей і змісту регулятивної функції, обґрунтуванню можливих напрямів розвитку.

Посилання

1. Тарановский Ф.В. Энциклопедия права: учебное посо- бие для вузов: классики истории и философии права 3-е изд. СПб.: Фонд «Университет»; Лань, 2001. 553 с. (Мир культуры, истории и философии).
2. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1965. 188 с.
3. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1959. 333 с.
4. Теория государства и права: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Право и закон, 2001. 520 с.
5. Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П – С. 2003. 736 с.
6. Стрельцов Є.Л. Основне завдання законодавства – регулювання чи регламентування регулювання суспiльних вiдносин: деякi мiркування. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 8–15.
7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Пер. з рос. X.: Консум, 2001. 656 с.
8. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: учебно-методическое пособие: краткий учебник для вузов. М.: Норма, 2001. 448 с.
9. Пионтковский А.А. Некоторые вопросы общей теории государства и права. Советское государство и право. 1956. № 1. С. 18–21.
10. Халфина Р.О. Что есть право: понятие и определение. Советское государство и право. 1984. № 11. С. 21–28.
11. Тацій В.Я. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку. Вісник АПрН України. 2003. № № 2–3. С. 8–9.
12. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: монографія / за заг. ред. О.М. Бандурки. Х.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
13. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. 7-е изд. СПб.: Питер, 2005. 512 с.
14. Кузьмін Е.Е. Щодо уточнення поняття та сутності термінів «правове регулювання» та «правова регламентація» в дослідженнях збройних конфліктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 41. Том 2. С. 210–213.
15. Шевчук С.В. Нормативность актов судебной власти: эволюция мнений в отечественном правоведении. Право Украины. 2013. № 1. С. 133–151.
16. Ніколенко Л.М. Характеристика функції господарського процесуального права як складової частини системи права. Наше право. 2013. № 11. С. 132–137.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
92-95
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО