КОМЕРЦІЙНО ЦІННА ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ключові слова: кримінальне право, кримінальне правопорушення, обмежений доступ, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, банківська таємниця

Анотація

Стаття має на меті з’ясування характеристик та основної сутності комерційної таємниці, визначаючи її ключові особливості, які дають змогу відрізнити її від інших видів інформації з обмеженим доступом, таких як державна таємниця. Важливими аспектами комерційної таємниці є: її реальна або потенційна цінність, унікальність інформації, яка пов’язана з діяльністю компанії та надає економічні й конкурентні переваги власнику; конфіденційність і обмежений доступ до такої інформації; а також заходи, які вживаються керівництвом для запобігання несанкціонованому доступу до комерційної таємниці. Результати. У національному законодавстві відсутній єдиний законодавчий акт, який би чітко визначав і систематизував інформацію, що вважається конфіденційною. Автор пропонує власне визначення цієї категорії як виду конфіденційної інформації та форми інформації з обмеженим доступом, яка може бути технічної, організаційної, комерційної, виробничої чи іншої природи, пов’язаної з діяльністю компанії, та має реальну або потенційну вартість через її невідомість третім особам, що надає власнику економічні переваги та конкурентну перевагу. Така інформація підпадає під спеціальний правовий режим, який обмежує доступ до неї та її використання, запобігаючи несанкціонованому доступу. Склад та обсяг комерційної таємниці, а також порядок її захисту встановлюються керівництвом компанії, установи чи організації. Висновки. Пропонуємо розуміти комерційну таємницю як особливий різновид конфіденційної інформації, доступ до якої обмежений і яка може бути технічною, управлінською, торговельною, виробничою або будь-якою іншою, пов’язаною з діяльністю компанії чи організації. Така інформація містить реальну чи можливу комерційну цінність, оскільки є невідомою для сторонніх, що дає її власнику економічні переваги та зміцнює його позиції на ринку. Інформація, яка утворює комерційну таємницю, захищена спеціальними правовими механізмами, які перешкоджають неавторизованому доступу до неї. Які дані входять до складу комерційної таємниці та яким чином вони захищаються, визначається керівництвом фірми, установи чи організації.

Посилання

1. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави : постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-%D0%BF#Text.
2. Про затвердження Положення про роботу із засобами обчислювальної техніки та про доступ до інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України : наказ Міністерства фінансів України від 01 квітня 2003 р. № 248. Професійна юридична система «Мега-НаУ». URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0248201-03 (дата звернення: 02.11.2023).)
3. Про державну статистику : Закон України від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 43. Ст. 608.
4. Про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження : наказ Національного агентства екологічних інвестицій України від 25 червня 2008 р. № 32. Офіційний вісник України. 2008. № 54. Ст. 1821.
5. Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
6. Дніпров О., Замніус В. Конфіденційна Україна. Прозора політика. 2004. № 18 (23). Електронний щотижневик «Прозора політика». URL: http://polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=prozpol23 #_stat3 (дата звернення: 02.11.2023).
7. Захаров Є., Рапп І. Доступ до інформації: починаємо заново? Критика-Коментарі. URL: http://kritiki.net/2002/09/02/dostup-do-informacii-pochinayemo-zanovo-chastina-1 (дата звернення: 02.11.2023).
8. Демкова М. С., Фігель М. В. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання. Інформаційне суспільство. Шлях України. Київ : Фонд «Інформаційне суспільство України», 2004. 422 с.
9. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
10. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 02.11.2023).
11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286.
12. Ващук Я. П. Промислова власність – проблеми захисту. Патентний повірений України Ващук Ярослав Петрович. URL: http://patent.km.ua/ukr/articles/i6 (дата звернення: 02.11.2023).
13. Чепелюк М. Угода про нерозголошення конфіденційної інформації. Юридичний журнал. 2003. № 9. С. 90–91.
14. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 р. № 611. Зібрання постанов Уряду України. 1993. № 12. Ст. 269.
15. Дідук А. Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2008. 21 с.
16. Топалова Л. Д. Правовий режим комерційної таємниці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк, 2006. 20 с.
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
13-16
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО