СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАРУГУ НАД МОГИЛОЮ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: кримінальне право, кримінальне правопорушення, Україна, історико-правовий метод, могила, глум, тіло померлого

Анотація

Стаття має на меті з’ясування еволюції законодавства на теренах сучасної України з особливою увагою до тих, що стосувалися осквернення могил і тіл померлих. Результати. Ці закони, уперше представлені в «Руській Правді», були сумішшю місцевих звичаїв, традицій і аспектів візантійського права. Згодом розуміння злочину розширилося й охоплювало не лише пряме заподіяння шкоди людині, а й порушення законів, посягання на духовну чи князівську владу, дії, що порушували громадський порядок. Обговорюється також вплив на ці закони Литовського статуту та Кримінального кодексу УРСР. Завершується текст обговоренням чинного законодавства, зазначається, що Кримінальний кодекс УРСР за своє понад 40-річне існування зазнав значних змін. Цей аналіз дає аргументовану позицію щодо розвитку права в історії України та його еволюцію із часом. Він підкреслює складність і динамізм правових систем, демонструючи, як вони адаптуються та розвиваються у відповідь на зміну суспільних норм і цінностей. Текст також підкреслює важливість історичного контексту для розуміння розвитку законів. Це показує, що закони не є статичними, а формуються різними факторами, включно з культурними традиціями, політичною динамікою та суспільними змінами. Висновки. Наприкінці стаття пропонує науковий погляд на правову історію України, проливаючи світло на походження й еволюцію законів, пов’язаних з оскверненням могил і тіл померлих. Це підкреслює важливість розуміння історичного контексту, у якому створювалися та розвивалися закони, і забезпечує цінну основу для подальших досліджень правової історії України й інших держав.

Посилання

1. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / ред. П. С. Сохань та ін. 2-ге вид. Київ : Наук. думка, 1991–1998. Т. 3: До року 1340. 1993. 592 с.
2. Кудін С. В. Поняття злочину в кримінальному праві Київської Русі. Право України. 2000. № 7. С. 101–105.
3. Статути Великого князівства Литовського: у 3 томах. Том І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса : Юридична література, 2002. 464 с.
4. Енциклопедія Українознавства: в 10 т. / Глобенко М. та ін. ; гол. ред. В. Кубійович. Париж, Нью-Йорк : Молоде Життя, 1954–1989. Т. 4. 1962. 1205–1600 с.
5. Inwentarz Voluminow Legum. Część I : Do tomów I–VI. Petersburg, 1860. 624, IX s.
6. Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.) / упор. М. Капраль. Львів, 2000. 576 с.
7. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. Київ : Либідь, 1994. 768 с.
8. Права, по которым судится малороссийский народ, высочайшим всепресветлейшей, державнейшей Великой государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийской, Ее императорского священнейшего Величества повелением: Из трех книг, а именно: Статута Литовского, Зерцаля Саксонского и приложенных при том двух прав, также из книги Порядка, по переводе из польского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от Рождества Христова / под ред. и с приложением исследования о сем Своде и о законах, действовавших в Малороссии А. Ф. Кистяковского. Киев : Университетская типография И. И. Завадского, 1879. 844 с.
9. Яковлів А. Український кодекс 1743 року «Права, по которымъ судится малороссійскій народъ». Мюнхен : Кооперативне видавництво «Заграва», 1949. 210 с.
10. Кузьминець О. А., Калиновський В. С., Дігтяр П. А. Історія держави і права України : навч. посіб. / ред.: Я. Ю. Кондратьєв. Київ : Україна, 2000. 428 с.
11. Кримінальний кодекс Української РСР / Редакториупорядники В. В. Меленевський, С. С. Яценко. Державне видавництво політичної літератури УРСР. Київ, 1961. 210 с.
12. Кримінальний кодекс Української РСР : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 28 грудня 1960 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-05#o705 (дата звернення: 08.03.2024).
13. Сташис В. В. Основні новели нового Кримінального кодексу України. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2–3 (33-34). С. 612–626.
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
9-12
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО