СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ

Ключові слова: доказування, слідчі дії, методи, слідчий експеримент, реконструкція, слідчий, прокурор, криміналістичні знання

Анотація

Метою статті є проведення аналізу слідчого експерименту як методу пізнання та окремої слідчої дії в процесі досудового розслідування, а також під час судового розгляду. Особлива увага приділяється формуванню процесуально закріпленої форми слідчого експерименту в кримінальному процесуальному законодавстві з метою актуалізації допущених помилок, які породжують проблеми під час його проведення та фіксації результатів. Запропоновано шляхи для їх вирішення. Методи. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціально правові методи, зокрема діалектичний, історико-порівняльний, порівняльно-правовий, системної логіки, теоретичного узагальнення. Результати. На основі аналізу проведено дослідження процесу формування нових методів, які впроваджувались у процес розслідування, адже такі методи, як реконструкція та експеримент, почали використовуватись спочатку як окремі методи огляду місця події, обшуку, а вже пізніше з розвитком науки та практичних напрацювань суттєво змінились підходи до їх пізнавальних можливостей у процесі досудового розслідування і слідчий експеримент було включено до процесуального законодавства як окрему слідчу дію. У шістдесяті роки до кримінально-процесуальних законів було включено слідчий експеримент, за винятком Грузії, Литви, України. В деяких країнах було введено дві дії, такі як слідчий експеримент та перевірка показань на місці. В Узбекистані та Казахстані передбачались умови проведення слідчих експериментів та можливість проведення повторного експерименту. В Республіці Молдова передбачалось проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування і відтворення обставин події під час судового слідства. В українському законодавстві було передбачено використання експериментальних дій під час проведення відтворення обстановки та обставин події. Констатовано, що різна практика застосування такої слідчої дії стала предметом широкого обговорення науковцями, що надалі призвело до включення до кримінального процесуального кодексу нової слідчої дії – слідчого експерименту. Виокремлено дискусійні питання застосування цієї слідчої дії під час досудового розслідування. З’ясовано відсутність єдиних підходів до тактики проведення та оцінки слідчого експерименту. Роз’яснено, чому виникають певні проблеми під час експерименту як окремої слідчої дії, тому пропонується використовувати методологічні інструменти, а саме методи, які дозволять зрозуміти сутність ідеї введення в кримінальний процес нових форм процесуальної діяльності, які слугували і продовжують бути відповідним інструментом у процесі доказування. Стаття допоможе зрозуміти, які саме дії допоможуть сформувати обґрунтовану правову позицію, надаючи пояснення у дисциплінарній справі. Висновки. Експеримент є одним з методів у системі криміналістичних знань, поряд і у сукупності з моделюванням та реконструкцією становить досить перспективний інструментарій, який використовується під час будь-якої слідчої дії, а також під час проведення експертиз. Слідчий експеримент як окрема слідча дія має досить широкі та перспективні пізнавальні можливості, для успішного проведення потребує детальної підготовки та визначення послідовності проведення експериментальних дій. Пропонується внести зміни та доповнення до статті 240 «Слідчий експеримент» КПК України, що дозволить дещо розширити пізнавальні можливості такої слідчої дії.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. Урядовий кур’єр. 2012. № 99. URL: . (дата звернення: 19.12.2023).
2. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Станом на 1 вересня 2023 року / За заг. ред. Стратонова В.М. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2023. 1208 с.
3. Колмаков Віктор Павлович (1913–1973): бібліографічний покажчик / уклад. Є.І. Єленич, наук. ред. В.В. Тищенко; НУ ОЮА, наук. б-ка. Одеса : Юрид. л-ра, 2013. 88 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/52/ Kolmakov_byob.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 22.12.2023).
4. Гуковская Н.И. Теория и практика проведения следственного експеримента на предварительном следствии : автореф. на соискание уч. степ. канд. юр. наук. 1959. 18 с. URL: . (дата звернення: 19.12.2023).
5. Белкин Р.С. Экспериментальный метод исследования в советском уголовном процессе и криминалистике : автореф. на соискание уч. степ. докт. юр. наук. 1961. 39 с.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року, введено в дію 01.04.1961. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KD0007? an=1108. (дата звернення: 24.12.2023).
7. Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика : підручник для юридичних вузів і факультетів / за ред. В.П. Колмакова. Київ : Вищ. шк., 1973. 296 с.
8. Лукашевич В.Г., Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів. Херсон : вид-во ХЮІ НУВС, 2001. 154 с.
9. Стратонов В.М. Деякі аспекти доказового значення слідчого експерименту з урахуванням праць В.П. Колмакова. Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності в умовах воєнного стану : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова (м. Одеса, 20 жовтня 2023 року). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. 198 с. С. 139–143.
10. Стратонов В.М. Відтворення обстановки та обставин події як метод пізнання під час розслідування злочину : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків, 2001. 14 с.
11. Стратонов В.М., Гевко В.В. Відтворення обстановки і обставин події: проблемні питання. Право України. 2000. № 4. С. 79–80.
12. Балицький Т.М. Слідчий експеримент в системі слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України : дис. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Ірпінь, 2015. 219 с.
13. Щербаковський М.Г. Слідчий експеримент при розслідуванні знищення або пошкодження майна. Вісник ХНУВС – Bulletin of KhNUIA. 2023. № 2(101). С. 323–333.
14. Стратонов В.М., Чесакова М.С. Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : журнал. Серія «Право». № 5(17), 2018. С. 139–144.
15. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 URL: https://www.legis.md/cautare/get-Results?doc_id=17324&lang=ru. (дата звернення: 24.12.2023).
Опубліковано
2024-03-28
Сторінки
14-18
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО