САМОКОНТРОЛЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • В.В. Добровольська
Ключові слова: самоконтроль, сфера господарювання, суб’єкти господарської діяльності, контроль, правова робота, внутрішньогосподарські відносини

Анотація

Стаття присвячена аналізу і характеристиці правового терміну «самоконтроль» стосовно господарської діяльності на основі наукових досліджень, здійснених упродовж ХХ–ХХI століть.

Посилання

1. Чеботарьов М.К. Самоконтроль як важливий компо- нент формування готовності майбутніх менеджерів до адап- тивного управління. Проблеми інженерно-педагогічної осві- ти. 2014. № 45. С. 33–40.
2. Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат. 1985. 431 с.
3. Кушнір С. Самоконтроль у сфері освіти як різновид державного контролю. Jurnalul juridic National: Teorie si Practica. 2014. С. 89–91.
4. Бутинець Т.А. Система самоконтролю. Проблеми тео- рій та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2010. Випуск 1 (16). С. 21–30.
5. Короткий курс лекцій з дисципліни «Теорія організа- ції». Інформаційний ресурс. URL: https://studme.com.ua
6. Солодченко С. Змістово-функціональна сутність само- контролю у сфері господарювання. Підприємництво, госпо- дарство і право. 2016. № 5. С. 37–41.
7. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакцій від 06.01.2018 р. Офіційний Вісник України. 2003. № 11. Ст. 462.
8. Задихайло Д.В. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 2(65). С. 112–122.
9. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М.: Астрель, АСТ, Хранитель. 2007. 746 с.
10. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник. 2-ге вид., змін. і доповн. К.: Правова єдність, 2008. 766 с.
11. Попелюк В.П. Правовое регулирование отношений контроля в сфере хозяйствования: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»; Национальный университет «Одесская юридическая академия». О., 2011. 18 с.
12. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: монографія. К.: Видавничий дім «Слово», 2008. 512 с.
13. Бутинець Т.А. Система самоконтролю. Проблеми теорій та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2010. Випуск 1 (16). С. 21–30.
14. Козлова О.В. Переваги експертних систем за традиційними системами штучного інтелекту. Системи озброєння і військова техніка. 2011. № 1 (25). С. 104–106.
15. Кушнір С. Самоконтроль у сфері освіти як різновид державного контролю. Jurnalul juridic National: Teorie si Practica. 2014. С. 89–91.
16. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2006. 469 с.
17. Орлюк О.П. Фінансове право: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 527 с.
18. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року: Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158-р. Офіційний вісник України. 2005. № 22. Ст. 75.
19. Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт: наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру від 17 лютого 2000 р. № 19. Інформаційний ресурс. URL: http://zakon.rada.gov.ua
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
88-91
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО