МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ

Ключові слова: прокуратура, прокурори, дисциплінарна відповідальність прокурорів, міжнародні стандарти

Анотація

Мета статті. Розкрити зміст положень міжнародних документів у сфері прокурорської діяльності та статусу прокурорів (міжнародних стандартів) щодо дисциплінарної відповідальності, а також стан їх імплементації у національне законодавство України. Методи. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціально-правові методи, зокрема діалектичний, порівняльно-правовий, теоретичного узагальнення. Результати. Розкрито зміст міжнародних документів у сфері прокурорської діяльності та статусу прокурорів (міжнародних стандартів) щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів. Проаналізовано стан їх імплементації в національне законодавство. Сформульовано висновки, спрямовані на вдосконалення законодавства, що регламентує дисциплінарну відповідальність прокурорів в Україні. Висновки. Міжнародні стандарти встановлюють загальні вимоги до дисциплінарної процедури, суб’єкта, уповноваженого вирішувати питання про притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, підстав дисциплінарної відповідальності прокурорів, щодо диференціації дисциплінарних стягнень тощо. Частина з них була імплементована у національне законодавство, зокрема визначення у законі підстав для притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, можливості перегляду рішень, прийнятих за наслідками дисциплінарного провадження незалежним органом, надання права прокурору на відстоювання своєї позиції у дисциплінарному провадженні тощо. Водночас питання роз’яснення систематичності порушення правил прокурорської етики, надання більш чітких формулювань дисциплінарних проступків, які стосуються поведінки прокурорів і дотримання ними етичних норм, розширення переліку доступних дисциплінарних стягнень, формування складу дисциплінарного органу у більшості з діючих прокурорів ще потребують свого вирішення.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.12.2023).
2. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5 (дата звернення: 25.12.2023).
3. Про прокуратуру : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 2–3. Ст. 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n437 (дата звернення: 25.12.2023).
4. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21.12.2016. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7–8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#n490 (дата звернення: 25.12.2023).
5. Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, прийняте Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017 (зі змінами від 28.08.2021, 28.02.2023). URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/vseukrayinska-konferenciya-prokuroriv (дата звернення: 25.12.2023).
6. Порядок організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затверджений Наказом Генеральної прокуратури України від 13.04.2017 № 111. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/nakazi-generalnogo-prokurora-z-osnovnih-napryamiv-prokurorskoyi-diyalnosti(дата звернення: 25.12.2023).
7. Іваночко І.Б. Міжнародно-правові стандарти статусу суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Харків, 2016. 200 с.
8. Бринцев В. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади. Право. 2010. С. 464. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011/Brincev_2010.pdf (дата звернення: 25.12.2023).
9. Лапкін А.В. Міжнародні стандарти прокуратури як орієнтир європейської інтеграції. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. Ч. 2. С. 70–76. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_2/11.pdf (дата звернення: 25.12.2023).
10. Висновок № 190 (1995) щодо заявки України на вступ до Ради Європи : Висновок Ради Європи від 26.09.1995 № 190(1995). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#-Text (дата звернення: 25.12.2023).
11. Висновок CDL-AD (2013)025 Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи «Щодо проєкту Закону України «Про прокуратуру», ухвалений Венеціанською комісією на її 96-му Пленарному засіданні (Венеція, 11–12 жовтня 2013 р.). URL: https://rm.coe.int/1680097f7d (дата звернення: 25.12.2023).
12. Звіт за результатами, оцінки, четвертий раунд оцінювання, Україна, ухвалений на 76-му пленарному засіданні GRECO (Страсбург, 19–23 червня 2017 р.). URL: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5a1c32e64 (дата звернення: 25.12.2023).
13. Висновок DGI(2018)04 Генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо питань правосуддя)» (у частині вдосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» від 23.04.2018. URL: https://rm.coe.int/coe-opinion-on-thedraft-law-of-ukraine-7165-ukr/16808b317e (дата звернення: 25.12.2023).
14. Висновок № 13(2018) Консультативної ради Європейських прокурорів «Незалежність, підзвітність та етика прокурорів» (Страсбург, 23.11.2018). URL: https://rm.coe.int/opinion-13-ccpe-2018-ukr/1680939322 (дата звернення: 25.12.2023).
15. OECD (2022), Anti-Corruption Reforms in Ukraine: Pilot 5th Round of Monitoring Under the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan, pp. 100–103. URL: https://www.oecd.org/corruption/antibribery/corruption/acn/anti-corruption-reforms-inukraine-b1901b8c-en.htm (дата звернення: 25.12.2023).
16. Керівні принципи щодо ролі обвинувачів, прийняті восьмим Конгресом Організації Об’єднаних Націй із профілактики злочинності і поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 р. URL: https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_R.pdf (дата звернення: 25.12.2023).
17. Стандарти професійної відповідальності та виклад основних обов’язків та прав прокурорів : документ, прийнятий Міжнародною асоціацією прокурорів 23.04.1999. URL: https://www.iap-association.org/getattachment/Resources- Documentation/IAP-Standards-(1)/Ukrainian.pdf.aspx (дата звернення: 25.12.2023).
18. Рекомендація REC (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи держав-членів щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства (прийнята Комітетом Міністрів 06.10.2000 на 724-му засіданні заступників міністрів). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=-090000168063d6ac (дата звернення: 25.12.2023).
19. Бордоська декларація Консультативної ради європейських суддів та Консультативної ради європейських прокурорів на тему «Судді та обвинувачі у демократичному суспільстві», що міститься у висновках КРЕС № 12 (2009) та КРЕП № 4 (2009) та прийнята у м. Страсбург, 08.12.2009. URL: https://rm.coe.int/opinion-no-12-2009-on-the-relations-between-judges-and-prosecutors-in-/16806a1fbd (дата звернення: 25.12.2023).
20. Звіт Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності судової системи: частина II – Служба обвинувачення. Ухвалено на 85-му пленарному засіданні (Венеція, 17–18 грудня 2010 р.).
21. Звіт за результатами оцінки потреб Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів / Проєкт Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», 2017, С. 48–49.
22. OECD (2017), Anti-corruption reforms in Ukraine: 4th round of monitoring of the Istanbul AntiCorruptionAction Plan, p. 98. URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/OECDACN-4thRound-Report-Ukraine-ENG.pdf (дата звернення: 25.12.2023).
23. Проміжний звіт GRECO за результатами оцінки, четвертий раунд оцінювання України, від 24.03.2023. URL: https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680aaa790 (дата звернення: 25.12.2023).
24. Opinion on the draft law on the Public Prosecutors’ service of Moldova, adopted by the Venice Commission at its 75th Plenary Session, 13–14 June 2008, CDL-AD(2008)019, §52, 53. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2008)019-e (дата звернення: 25.12.2023).
25. Poland – Opinion on the Act on the Public Prosecutor’s office, as amended, adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary Session, 8-9 December 2017, CDL-AD(2017)028-e, §89. URL: https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)028-e (дата звернення: 25.12.2023).
26. Bosnia and Herzegovina – Opinion on the draft Law on amendments to the Law on the High Judicial and Prosecutorial Council, Adopted by the Venice Commission at its 126th Plenary Session, 19-20 March 2021, CDLAD(2021)015, § 55, 56. URL: https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2021)015-e (дата звернення: 25.12.2023).
27. Montenegro – Opinion on the draft amendments to the Law on the State Prosecution Service and the draft law on the Prosecutor’s Office for organised crime and corruption, adopted by the Venice Commission at its 126 plenary session, 19–20 March 2021, CDL-AD(2021)012, §54. URL: https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)012-e (дата звернення:
25.12.2023).
Опубліковано
2024-02-15
Сторінки
34-42
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА