ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИТИВНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕФЕКТИВНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, У ЯКИХ ВІЙСЬКОВИЙ НАБУВАЄ СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО АБО ОБВИНУВАЧЕНОГО

Ключові слова: досудове розслідування, військовослужбовець, потерпілий, обвинувачений, воєнна поліція

Анотація

Мета. У статті наголошено на необхідності вдосконалити чинне законодавство щодо забезпечення позитивного права держави проводити ефективне розслідування кримінальних правопорушень,які вчиняються військовослужбовцями щодо військовослужбовців відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням усіх особливостей, зокрема воєнного та післявоєнного стану. Також зверненоувагу на відсутність у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України норм, якими б регулювалися питання досудового розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються військовослужбовцями, які діють екстериторіально у складі міжнародних місій (ООН, ЄС чи окремих держав).Методи. Актуальність теми обґрунтована статистичними показниками Офісу Генеральногопрокурора щодо кількості військовослужбовців, яким за 11 місяців повідомлено про підозру (статистичний метод). На підставі порівняння законодавства країн – членів ЄС внесено пропозиції стосовноорганізаційних та законодавчих заходів щодо підвищення ефективності виявлення та розслідуваннякримінальних правопорушень (компаративістський метод). Аналіз практики ЄСПЛ дає підстави дляусвідомлення проблеми запобігання злочинності у сфері військової служби, а рішення ЄСПЛ протиУкраїни наочно демонструють прогалини в організації проведення слідчих (розшукових) дій, залученнісудових експертів для проведення експертизи, недоліки у проведенні експертних досліджень тощо. Підчас підготовки статті використано навчальні матеріали курсу Ради Європи «Права людини у збройних силах», який пройшла авторка.Результати. На підставі аналізу практики ЄСПЛ указано на прогалини в діяльності правоохоронних органів під час розслідування злочинів у сфері військової служби. Установлено, що задля забезпечення незалежності та ефективності розслідування та запобігання, зокрема, катуванню та нелюдському поводженню у країнах ЄС діють спеціальні органи. Рада Європи рекомендує, щоб у збройнихсилах були створені доступні та об’єктивні механізми подання скарг (наближені до жертв, але незалежні від їхнього командування). Так, Міністерство оборони Франції має спеціальний підрозділ, доякого може звернутися будь-яка особа (цивільний чи військовий, жінка чи чоловік), яка стала жертвою або свідком сексуальних домагань, сексуального насильства чи гендерно зумовленої дискримінації у збройних силах. У збройних силах Болгарії існує кілька механізмів подання офіційних скарг: військова поліція та Міністерство оборони мають гарячі телефонні лінії, на яких працюють експерти.Неофіційні скарги (наприклад, на сексуальне домагання, дискримінацію, домашнє насильство тощо)військовослужбовці можуть направляти до Асоціації жінок у Збройних силах Болгарії. Асоціація надаєконсультації та психологічну підтримку, а також здійснює контроль за процесом розгляду офіційної скарги та ходом досудового розслідування. При Міністерстві оборони Вірменії існує Центр правлюдини та доброчесності, покликаний поліпшити зв’язки між військовими та суспільством. Центрприймає скарги та забезпечує функціонування «гарячої» телефонної лінії.Висновки. З урахуванням практики ЄСПЛ та як відповідь на виклики, що зумовлені збільшеннямкількості військовослужбовців, задля запобігання вчиненню кримінальних правопорушень щодо військовослужбовців доцільно впровадити позитивний досвід країн ЄС щодо утворення незалежних органів, які уповноважені приймати заяви (повідомлення) про вчинені правопорушення (у структурі Міністерства оборони України або створення воєнної поліції). Включити у повноваження даних органівфункцію контролю за розглядом офіційних заяв, надання правової, психологічної та іншої допомоги.Щодо відповідальності військових, які діють у структурі міжнародної місії, за вчинені кримінальні правопорушення на території приймаючої держави, то доцільно в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України передбачити окремий розділ, у якому унормувати порядок досудового розслідування відповідно до міжнародних стандартів.

Посилання

1. Дії національних судів під час розгляду проваджень, пов’язаних із воєнними злочинами, мають узгоджуватися з міжнародними стандартами судочинства. https://court.gov.ua/press/news/1530950/
2. Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-листопад 2023 року. https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2
3. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
4. CASE OF CHEMBER v. RUSSIA (Application no. 7188/03). JUDGMENT STRASBOURG 3 July 2008. FINAL 01/12/2008. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354%22]}
5. CASE OF PEREVEDENTSEVY v. RUSSIA. (Application no. 39583/05). JUDGMENT STRASBOURG 24 April 2014. FINAL 13/10/2014. https://help.elearning.ext.coe.int/pluginfile.php/692893/mod_scorm/content/5/story_content/external_files/CASE%20OF%20PEREVEDENTSEVY%20v.%20RUSSIA.pdf
6. Abdullah Yilmaz v. Turkey, № 21899/02, від 17/06/2008. file:///C:/Users/Admin/Downloads/CASE%20OF%20YILMAZ%20v.%20TURKEY.pdf
7. CASE OF MOSENDZ v. UKRAINE (Application no. 52013/08) JUDGMENT STRASBOURG 17 January 2013. FINAL 17/04/2013. https://help.elearning.ext.coe.int/pluginfile.php/692893/mod_scorm/content/5/story_content/external_files/CASE%20OF%20MOSENDZ%20v.%20UKRAINE.pdf
8. CASE OF SILIH v. SLOVENIA (Application no. 71463/01) JUDGMENT STRASBOURG 9 April 2009. https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-92142%22]}
9. Resolution CM/ResDH(2020)35 Execution of the judgment of the European Court of Human Rights. Sašo Gorgiev against North Macedonia. (Adopted by the Committee of Ministers on 5 March 2020 at the 1369th meeting of the Ministers’ Deputies) https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-202183%22]}
10. Resolution CM/ResDH(2007)99/ Execution of the judgment of the European. Court of Human Rights Abdurrahman Kılınç and others against Turkey. (Application No. 40145/98, judgment of 7 June 2005, final on 7 September 2005). https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-81570%22]}
11. Beker v. Turkey, 24/03/2009. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-91841%22]}
12. Mansuroğlu v. Turkey, no. 43443/98, 26/02/2008. https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-85251%22]}
Опубліковано
2024-02-15
Сторінки
20-29
Розділ
СЕКЦІЯ 4 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО