ОЦІНКА СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОЮ РАДОЮ ПРАВОСУДДЯ

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність суддів, підстави дисциплінарної відповідальності, оцінка судових рішень

Анотація

Мета статті – обґрунтувати позицію, що Вища рада правосуддя для виконання своїх повноважень зобов’язана давати оцінку судовим рішенням. Методи. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціально правові методи, зокрема діалектичний, системний аналіз, теоретичне узагальнення. Результати. Порушено одне з найбільш дискусійних питань дисциплінарної відповідальності суддів – оцінка судових рішень дисциплінарним органом. Констатовано, що чинні в Україні підстави дисциплінарної відповідальності суддів стосуються змісту судових рішень, тому автори статті закликають юридичну спільноту називати речі своїми іменами і визнати, що Вища рада правосуддя для виконання своїх повноважень зобов’язана давати оцінку судовим рішенням. Якщо наявні умисні порушення, міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності суддів не забороняють дисциплінарному органу притягувати суддів до відповідальності за винесення необґрунтованих і незаконних рішень. Аналіз законодавства країн Європейського Союзу та дисциплінарної практики штату Джорджія (США) свідчить, що країни-партнери, як і Україна, передбачають у своєму внутрішньому законодавстві підстави дисциплінарної відповідальності суддів, які зумовлюють необхідність оцінювати судове рішення. Висновки. Запропоновано у національному процесуальному законодавстві передбачити таку підставу перегляду справи за нововиявленими обставинами, як ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку під час розгляду судової справи. Сучасний стан речей у судовій системі і рівень довіри до неї свідчать, що порушення суддею норм матеріального і процесуального права повинні бути серед підстав дисциплінарної відповідальності, а дисциплінарний орган зобов’язаний давати оцінку таким порушенням. Вища рада правосуддя має виступити ще одним із важелів стримування та противаги між суспільством, судовою владою та іншими гілками влади. Рекомендовано Вищій раді правосуддя не використовувати у своїх процесуальних документах суперечливі твердження, що Вища рада правосуддя «не оцінює судове рішення, а оцінює спосіб, у який діяв суддя», «не оцінює судове рішення, а оцінює поведінку судді під час його винесення»», «не оцінює судове рішення, а оцінює, чи вчинив суддя всі необхідні дії для правильного застосування норми права», «не уповноважена здійснювати переоцінку судового рішення».

Посилання

1. Рішення Вищої ради правосуддя від 05.03.2019 року № 671/0/15-19 «Про залишення без змін рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 14 листопада 2018 року № 3468/3дп/15-18 про притягнення судді Шевченківського районного суду міста Львова Ковальчука О.І. до дисциплінарної відповідальності». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/8044 (дата звернення: 23.10.2023).
2. Рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 30 листопада 2018 року № 3658/1дп/15-18. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/155 (дата звернення: 23.10.2023).
3. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування” від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. URL: (дата звернення: 23.10.2023).
4. Суддя-спікер Господарського суду Харківської області Іван Жигалкін. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: які передбачені підстави. 2020. URL: https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/pres-centr/interview/909444 (дата звернення: 23.10.2023).
5. Дисциплінарна відповідальність суддів: практика Вищої ради правосуддя 2017–2018 років і проблемні питання. Аналітичний звіт. Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» / Я. Бєлих, В. Кохан, О. Сердюк, М. Буроменський, Л. Москвич, І. Підкуркова. Харків, 2019.
6. Секретар Третьої Дисциплінарної палати, Член Вищої ради правосуддя Л. Швецова: «ВРП не оцінює судових рішень, а дає оцінку діям судді». Закон і Бізнес. 2020. № 11–12. URL: https://zib.com.ua/ua/141962.html (дата звернення: 23.10.2023).
7. Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя і судова практика в дисциплінарних справах стосовно суддів у 2019–2020 роках. Аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами моніторингу. Громадська організація «Центр демократії та верховенства права». Публікація здійснена за підтримки USAID в рамках програми «Нове правосуддя». С. 17, 74–75.
8. Бойко А.М. Дисциплінарна відповідальність суддів: стандарти, підстави і процедури : практичний посібник. Київ : [б. в.], 2021. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/77de2d5c-6105-4db5-be58-892330db0065/content (дата звернення: 23.10.2023).
9. Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn_3_2002.pdf (дата звернення: 20.10.2023).
10. Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf (дата звернення: 20.10.2023).
11. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text (дата звернення: 23.10.2023).
12. Висновок amicus curiae для Конституційного Суду Молдови про право регресу держави до суддів від 13 червня 2016 року № 847/2016. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf (дата звернення: 23.10.2023).
13. Висновок (amicus curiae brief) щодо кримінальної відповідальності суддів Республіки Молдова. URL: https://www.viaduk.net (дата звернення: 23.10.2023).
14. CDL-AD(2015)042, Висновок щодо законів про дисциплінарну відповідальність та оцінювання суддів Колишньої Югославської Республіки Македонія. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)042-e (дата звернення: 18.10.2023).
15. Аналіз національного законодавства України з питань дисциплінарного провадження щодо суддів з метою їх оптимізації та спрощення відповідно до стандартів Ради Європи та найкращих практик держав-членів Ради Європи. Серпень 2022 року. Проєкт Ради Європи «Підтримка судової влади України у забезпеченні кращого доступу до правосуддя». URL: https://rm.coe.int/analysis-of-legislation-on-disciplinary-proceedings-ukr/1680a99fbe (дата звернення: 23.10.2023).
16. Аналітичний звіт. Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді. Жовтень 2023. Проєкт ЄС «Право-Justice», що фінансується за рахунок ЄС. URL: https://drive.google.com/file/d/1dpO4_5FTfneyhrNrTFzywNbSv1a-7rcw/view (дата звернення: 20.10.2023).
17. Міжнародні стандарти у сфері етики та поведінки суддів. Юридичний журнал. 2010. № 10. С. 75–109.
18. Квасневська Н.Д. Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність суддів за неправосудність. Судова Апеляція. 2009. № 2 (15). С. 90–98. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13986/11-Kvasnevska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 23.10.2023).
19. Паришкура В.В. Юридична відповідальність суддів в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Харків, 2017. С.19–20.
20. Огляд рішень дисциплінарних органів Генеральної ради судової влади Іспанії. Юридично-правовий аналіз був підготовлений відділом програм співробітництва Ради Європи у рамках проєкту «Забезпечення ефективної реалізації права на справедливий судовий розгляд (стаття 6 ЄКПЛ) в Україні», який фінансується Цільовим фондом з прав людини. Червень 2023 року.
21. Аналітичний звіт. Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді. Жовтень 2023. Проєкт ЄС «Право-Justice», що фінансується за рахунок ЄС. URL: https://drive.google.com/file/d/1dpO4_5FTfneyhrNrTFzywNbSv1a-7rcw/view (дата звернення: 20.10.2023).
22. Матеріали семінару «Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні», організованого Вищою радою правосуддя за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» 25 травня 2017 року у місті Києві. Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя».
23. Стратонов В.М., Рибалко В.О. Дисциплінарна відповідальність суддів за пунктом 2 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2023. № 4. С. 59–65. URL: https://lj.journal.kspu.edu/index.php/lj/ issue/view/11/55 (дата звернення: 23.10.2023).
24. Стратонов В.М., Рибалко В.О. Дисциплінарна відповідальність суддів за пунктом 3 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 3. С. 142–149. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/?page_id=2946 (дата звернення: 18.10.2023).
25. Стратонов В.М., Рибалко В.О. Дисциплінарна відповідальність суддів за порушення засад рівності та змагальності. Юридична психологія. 2023. № 1 (32). С. 16–22. URL: https://psychped.naiau.kiev.ua/index.php/psychped / issue/view/82 (дата звернення: 23.10.2023).
26. Постанова Великої палати Верховного Суду від 30 серпня 2018 року у провадженні № 11-3сап18. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_ vp_vs_vid_30_08_2018_roku_u_spravi_800_475_17_1/ (дата звернення: 18.10.2023).
27. Рішення Третьої дисциплінарної палати від 4 листопада 2020 року № 3013/3дп/15-20. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/1388 (дата звернення: 23.10.2023).
28. Постанова Великої палати Верховного Суду від 28 січня 2021 року у справі № 11-89сап20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94666785 (дата звернення: 18.10.2023).
29. Рішення Вищої ради правосуддя від 16 лютого 2021 року № 363/0/15-21. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4325(дата звернення: 23.10.2023).
30. Рішення ВРП від 10 січня 2019 року № 63/0/15-19. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/8676 (дата звернення: 23.10.2023).
31. Рішення Першої дисциплінарної палати від 13 вересня 2019 року № 2437/1дп/15-19. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/7649 (дата звернення: 23.10.2023).
32. Рішення Першої дисциплінарної палати від 19 червня 2020 року № 1892/1дп/15-20. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/6549 (дата звернення: 20.10.2023).
33. Рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 14 листопада 2018 року № 3468/3дп/15-18. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/295 (дата звернення: 23.10.2023).
34. Аналітичний звіт. Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді. Жовтень 2023. Проєкт ЄС «Право-Justice», що фінансується за рахунок ЄС. URL: https://drive.google.com/file/d/1dpO4_5FTfneyhrNrTFzywNbSv1a-7rcw/view (дата звернення: 20.10.2023).
35. Documents of the Consultative Council of European Judges = Документи Консультативної ради європейських суддів / упоряд. А.О. Кавакін. 3-тє вид., допов. Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. URL: https://rm.coe.int/3-edition-docs-ccej-final/1680a06e89 (дата звернення: 18.10.2023).
36. Сімонишина Ж.В., Рибалко В.О. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів : практичний посібник для дисциплінарних інспекторів. Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2023. С. 13. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6051 (дата звернення: 23.10.2023).
37. Мірошниченко А.М. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля (через призму юридичної відповідальності суддів) : науково-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 120 с. URL: https://yurincom.com/wp-content/uploads/2020/05/Zmist_-Miroshn.pdf (дата звернення: 18.10.2023).
Опубліковано
2023-11-30
Сторінки
15-23
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА