ОКРЕМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВБИВСТВО ДИТИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Ключові слова: життя, новонароджена дитина, матір, вбивство, дітовбивство.

Анотація

Мета роботи – дослідити кримінальні кодекси окремих країн світу, зокрема норм, які передбачають відповідальність за позбавлення життя дітей. Проведення дослідження передбачало використання низки методів, а саме порівняльно-правового, формально-логічного, дедуктивного, логічного, прогностичного. Результатами дослідження є характеристика правових норм, які передбачають відповідальність, пов’язаних з убивством матір’ю своєї новонародженої дитини та позбавлення життя людини. Проведений аналіз показав, що ставлення до життя людини є одним із пріоритетів держави, проте підходи нормування його охорони досить різні. Як показав компаративістичний аналіз законодавства й історія розвитку законотворчих процесів, в окремих державах навіть понятійний апарат різниться. Так натрапляємо на норми з назвою: «Убивство матір’ю новонародженої дитини» (Україна, Вірменія, Казахстан), «Дітовбивство» (Албанія, Корея), «Убивство дитини під час народин» (Австрія), «Убивство дитини» (Естонія), «Батьковбивство» (Філіппіни). Виходячи з визначення назви самої норми, їх диспозиції теж визначаються по-різному. Це пояснюється тим, що дітовбивство в кожній країні світу проходило складні етапи, даний процес не завершився. Суттєвим є те, що в деяких нормах мова не йде про новонароджену дитину, а тому бачимо відповідальність за вбивство як ненародженої дитини, так і вже народженої дитини (зокрема, новонародженої), які ототожнюються з терміном «дітовбивство», суттєво різниться і за часом учинення даного злочину й об’єктом злочинного посягання, а саме його віком тощо. Різні підходи до початку життя, так, у деяких країнах для визначення «новонародженості людини» є пряма норма (Канада). Різниться і відповідальність за дані дії, вік особи, з якого наступає відповідальність. По-різному здійснюється кримінологічна діяльність, уживаються превентивні заходи, направлені на охорону життя як ненародженої дитини, так і новонародженої. У результаті проведеного аналізу кримінальних законодавств зарубіжних країн спостерігаємо неоднозначність у визначенні форми вини саме за вбивство новонародженої дитини. Автор доходить висновку про те, що вбивство новонародженої дитини в різних країнах світу визначено неоднозначно і залежить передусім від визначення виду вбивства ненародженої, новонародженої дитини, наявності у кримінальному законодавстві привілейованих складів злочину стосовно вбивства матір’ю своєї дитини або їх відсутністю. До того ж існують випадки притягнення батька до кримінальної відповідальності за деякі дії, пов’язані з новонароджуваністю. В основі ознак складу злочину, який передбачає відповідальність за дітовбивство, потрібно враховувати не зміст поняття «життя людини», а питання про його початок.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2-х т. / за заг. ред. В.Я. Тація та ін. 5-те вид., допов. Харків : Право, 2013. 1040 с.
2. Кримінальний кодекс Вірменії : Закон від 18 квітня 2003 р. URL: https://faolex.fao.org/docs/pdf/arm197602.pdf (дата звернення: 25.08.2023).
3. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан : Закон від 16 липня 1997 р. № 167–1 (внесено зміни відповідно до законів Республіки Казахстан від 9 липня 1998 р. № 277–1, від 10 липня 1998 р. № 283–1, від 16 липня 1999 р. № 430–1, від 23 липня 1999 р. № 454–I). URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=3508032 (дата звернення: 25.08.2023).
4. Criminal Code of Republic of Albania Law No. 7895, dated 27 January 1995. URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/ text/238253 (дата звернення: 25.08.2023).
5. Кримінальний кодекс Республіки Корея. URL: https:// vseokoree.com/vse-o-koree/zakony-i-normativnye-pravovyeakty/ ugolovnyj-kodeks-respubliki-koreya (дата звернення: 25.08.2023).
6. Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки, ухвалений 6 червня 2001 р. RT I 2001, 61, 364. Набрав чинності 1 вересня 2002 р. URL: https://www.juristaitab.ee/ sites/default/files/seaduste-tolked/%D0%9F%D0%95%D0%9D %D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D 0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A% D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%2001.04.2023. pdf (дата звернення: 25.08.2023).
7. Кримінальний кодекс Філіппін. Act № 3815 an act revising the penal code and other penal laws (December 8, 1930). URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/225305 (дата звернення: 25.08.2023).
8. Шевченко О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2011. 216 с. 9. Стратонов В.М., Ковтун О.О. Генеза кримінальної відповідальності за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України : колективна монографія / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. Київ : Ліра-К, 2021. С. 624–633.
10. Шевченко О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини : монографія. Харків : Ніка-Нова, 2012. 215 с.
11. Мусиченко О.М., Вербицький О.С. Кримінальна відповідальність за вбивство новонародженої дитини: порівняльно-правовий аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Т. 30 (69). № 4.
12. Антонюк Н.О. Вдосконалення законодавчої конструкції складу «Умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини» (ст. 117 КК України). Вісник Львівського університету. 2009. № 49. С. 198–206.
13. Старко О.Л. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: проблемні питання об’єктивної сторони. Актуальні проблеми держави та права. 2004. Вип. 22. С. 955–960.
14. Жмур Ю.М., Гоцуляк О.О. Актуальні проблеми кваліфікації вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. Молодий вчений. 2020. № 6 (82). С. 63–65. 15. Марисюк К., Друк С. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: спірні питання кваліфікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7. № 2. С. 259–264.
16. Кримінальний кодекс Нікарагуа. URL: http://legislacion. asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/1F- 5B59264A8F00F906257540005EF77E?OpenDocument (дата звернення: 25.08.2023).
17. Кримінальний кодекс (Código Penal) Колумбії (Закон № 599 від 24 червня 2000 р.). URL: https://www.wipo.int/ wipolex/ru/text/190482 (дата звернення: 25.08.2023).
18. Канонічне кримінальне право. URL: https://www. refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= y&docid=5652ffd34 (дата звернення: 25.08.2023).
19. Кримінальний кодекс Андори. URL: https://bopadocuments. blob.core.windows.net/bopadocuments/017025/ pdf/3BE2E.pdf (дата звернення: 25.08.2023). 20. Кримінальний кодекс Японії : Закон № 45 від 24 квітня 1907 р., у ред. Закону № 91 від 12 травня 1995 р. URL: https:// constitutions.ru/?p=407 (дата звернення: 25.08.2023).
21. Strafgesetzbuch (StGB). URL: https://dejure.org/gesetze/ StGB (дата звернення: 25.08.2023).
22. Кримінальний кодекс Голландії. URL: https://www.retsinformation. dk/eli/lta/2019/976 (дата звернення: 25.08.2023).
23. Кримінальний кодекс Турецької Республіки / переклад В.С. Станіч ; за ред. О.В. Коротюк. Київ : ОВК, 2021. 190 с.
24. Кримінальний кодекс Франції (на 1 липня 2000 р.). URL: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_ doc-5-.pdf (дата звернення: 20.08.2023). 25. Закон про кримінальне право Ізраїлю. URL: https:// library.khpg.org/files/docs/1375279180.pdf (дата звернення: 20.08.2023).
26. Кримінальний закон Республіки Узбекистан із змінами і доповненнями від 1 січня 2019 р. / В.С. Станіч, О.В. Іванов. Київ : ОВК, 2019. 194 с.
27. Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки (затверджений Законом Азербайджанської Республіки від 30 грудня 1999 р. № 787-IQ) (станом на 17 лютого 2023 р.) URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353 (дата звернення: 20.08.2023).
28. Кримінальний кодекс Республіки Польща / перекл. укр. мов. В.С. Станіч. Київ : ОВК, 2017. 138 с.
29. Schweizerischhes Straf gesetz buch. URL: https://business- swiss.ch/wp-content/uploads/2020/04/311.0.pdf (дата звернення: 20.08.2023).
30. Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан (затверджено Законом Республіки Таджикистан від 28 травня 1998 р. № 574). URL: https://continent-online.com/ Document/?doc_id=30397325#pos=894;-54 (дата звернення: 20.08.2023).
31. Кримінальний кодекс Республіки Корея. URL: https:// pusan.mid.ru/ru/informatsiya_dlya_posetiteley/poleznaya_ informatsiya/informatsiya_o_zakonakh_respubliki_koreya/ ugolovnyy_kodeks_rkoreya_na_rus/ (дата звернення: 20.08.2023).
32. Кримінальний Кодекс Данії. URL: https://www.twirpx. com/file/239219/ (дата звернення: 20.08.2023).
33. Текст проєкту Кримінального кодексу України. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення: 20.08.2023).
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
31-36
Розділ
СЕКЦІЯ 4 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО