ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ВІДВОДУ СУДДІ У ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Ключові слова: відвід судді, неупередженість, безсторонність, конфлікт інтересів, цивільне провадження.

Анотація

Стаття присвячена питанням правового регулювання процедури відводу судді в українському судочинстві. Мета. Метою дослідження є розроблення науково обґрунтованих пропозицій удосконалення правового інституту відводу судді. Методи. Методами дослідження є комплекс загальнофілософських, загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, вибір яких було зумовлено науковою та прикладною доцільністю. Емпіричну базу статті становлять чинні нормативно-правові акти, законопроєкти, статистична інформація стану здійснення правосуддя, у дослідженні якої застосовано метод аналізу та спеціальний формально-юридичний метод. Результати. За результатами дослідження встановлено, що натепер під час здійснення правосуддя в Україні задовольняється лише 1–2% заяв про відвід суддів, що свідчить де-факто про цілковиту неефективність цього інституту в національній правовій системі. З’ясовано, що чинне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «відвід», а порядок розгляду заяви про відвід у різних видах судочинства змінювався протягом усього періоду розвитку національного процесуального законодавства. Не менш актуальною проблемою є питання самовідводу судді. Чинний процесуальний механізм дозволяє суддям заявляти завідомо необґрунтовані самовідводи, фактично самоусуваючись від розгляду складних із правового чи морального погляду справ. Висновки. Автор доходить висновків, що нині в Україні не реалізовано процесуальну гарантію права кожного на розгляд справи неупередженим судом шляхом забезпечення процедури відводу або самовідводу судді в ситуації, коли суддя особисто заінтересований у результаті розгляду справи, має конфлікт інтересів або іншим чином упереджено ставиться до будь-якої сторони. Причиною цього є недосконалість процесуального законодавства України, яке в частині відводу суддів порушує базовий принцип nemo judex in propria causa, сформульований ще в римському праві. Фактично, у вирішенні питання відводу за нинішньої моделі правового регулювання суддя стає і стороною і суддею у власній справі. Закон, який ставить будь-кого у становище судді у своїй справі, є законом, що порушує право. На основі дослідження процесуального законодавства, правозастосовної практики та статистичної інформації автор пропонує власне визначення поняття відводу та відповідні зміни до процесуального механізму відводу суддів.

Посилання

1. Аналіз стану здійснення правосуддя адміністративними судами у 2021 р. URL: https://supreme. court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ sud_pract/Analiz_KAS_2021.pdf (дата звернення: 14.08.2023).
2. Бангалорські принципи поведінки судді : резолюція № 2006/23 Економічної та соціальної ради ООН від 27 липня 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text (дата звернення: 14.08.2023).
3. Коментар до Кодексу суддівської етики від 4 лютого 2016 р. URL: file:///D:/Downloads/f469800n11.pdf (дата звернення: 14.08.2023).
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_004/card2#Card (дата звернення: 14.08.2023).
5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. Урядовий кур’єр. 2012. № 99.
6. Курило М. Уніфікація функцій суду як суб’єкта процесуального права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 8. С. 58.
7. Новиков І. Самовідводи та відводи суддів: чи зможуть нові норми вирішити старі проблеми? Закон і бізнес. 2020. № 8. URL: https://zib.com.ua/ua/141670.html (дата звернення: 14.08.2023).
8. Про незалежність судової влади : постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8. Вісник господарського судочинства. 2007. № 4. Ст. 6.
9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.
10. Рішення ЄСПЛ у справі «Мироненко і Мартиненко проти України» від 10 грудня 2009 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/974_567#Text (дата звернення: 14.08.2023).
11. Рішення ЄСПЛ у справі «Бочан проти України» від 3 травня 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/974_209#Text (дата звернення: 14.08.2023). 12. Соціологічне опитування з 9 по 14 жовтня 2020 р. в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. URL: https://rm.coe.int/annex-1-representative-survey/1680a0c2af (дата звернення: 14.08.2023).
13. Цивільне процесуальне право України (Загальна частина) : підручник / О. Гетманцев та ін. ; за ред. О. Гетманцева. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 412 с.
14. Цивільний процес України : підручник / кол. авторів ; за ред. В. Кучера. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 768 с.
15. Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618–IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9237 (дата звернення: 14.08.2023).
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
20-25
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ