ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДОМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Ключові слова: цивільний процес, цивільне судочинство, процесуальні принципи, керівні ідеї, керівні положення, засади, розумний строк, розгляд справи.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблемних аспектів принципу розумності строків розгляду судом справи в цивільному судочинстві України. Складається зі вступу, двох розділів, висновків і літератури. Метою статті є вирішення проблемних аспектів принципу розумності строків розгляду судом справи в цивільному судочинстві України на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень і законодавства. Методи. У роботі використовуються діалектичний і системний підходи наукового пізнання, а також такі методи дослідження, як логіко-семантичний, аксіоматичний, герменевтичний, догматичний (формально-логічний), аналіз і синтез. Результати. Досліджено розвиток наукового вчення стосовно формулювання дефініції «розумні строки», а також їхня важливість для цивільного правосуддя. Застосування комплексного методу до поширених думок учених дозволяє виокремити такі їх види. Перший об’єднує таких, які характеризують зазначену дефініцію, розкривають загальне бачення щодо своєчасності здійснення кожним учасником судового процесу особистих процедурних компетенцій. Другий вид узагальнює таких, які роблять акцент на специфічних рисах розумності строків. І, на завершення, третій вид налічує науковців, які визначають часовий інтервал поміж завершенням і початком здійснення права на захист особи як фундаментальну частину розумності термінів. Результатами статті є комплексне дослідження принципу розумності строків розгляду судом справи в цивільному судочинстві України та формулювання на підставі цього його авторської дефініції. Висновки. Зроблено висновки про подальшу актуалізацію цієї проблематики. Пропонується розглядати принцип розумності строків розгляду справи судом у цивільному процесуальному праві України як одне з найбільш загальних, основних вихідних положень цивільного судочинства, що визначає терміни, у які здійснюються неупереджені, справедливі та своєчасні вирішення та розгляд цивільних справ із ціллю ефективної охорони оспорюваних, невизнаних чи порушених інтересів держави, інтересів і прав юридичних осіб, інтересів, свобод або прав фізичних осіб.

Посилання

1. Дронов С.С. Система дослідження принципу розумного строку розгляду справи. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5. Т. 1. С. 93–97.
2. Сорока М.О. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві : автореф. … дис. канд. юрид. наук. Ірпінь, 2011. 23 с.
3. Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 20 с.
4. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2000. 20 с.
5. Лагута В.О. Критерії визначення розумних строків. Форум права. 2013. № 3. С. 328–332.
6. Гончаренко О.А. «Розумний строк» розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини. Форум права. 2012. № 3. С. 126–131.
7. Буга В.В. Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків. Право і безпека. 2012. № 4. С. 254–259.
8. Дронов С.С. Темпоральні принципи цивільного судочинства України : дис. … канд. юрид. наук. Київ : НАВС, 2019. 225 с.
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
15-19
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ