ІНСТРУМЕНТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: правовий режим воєнного стану, місцеве самоврядування під час війни, органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, шляхи реалізації місцевого самоврядування, законодавство у сфері місцевого самоврядування.

Анотація

У статті поставлено за мету дослідження питання інструментів здійснення місцевого самоврядування в Україні під час правового режиму воєнного стану. Для досягнення поставленої мети й отримання належних результатів використано таку сукупність методів: логічний метод, метод системного аналізу, метод прогнозування та моделювання, компаративний метод, формально-юридичний метод. Результати: охарактеризовано інформацію щодо нормативно визначених інструментів реалізації місцевого самоврядування в умовах війни, інформацію про можливість і способи їх застосування; визначено приклади застосування інструментів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації місцевого самоврядування під час правового режиму воєнного стану, визначено коло проблем, які виникають під час реалізації місцевого самоврядування в Україні в умовах правового режиму воєнного стану, та способи вирішення відповідних проблем, розглянуто можливості вдосконалення способів та інструментів реалізації місцевого самоврядування під час правового режиму воєнного стану. Висновки. Автором зроблено висновок про важливість належного застосування інструментів здійснення місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Визначено, що інструменти здійснення місцевого самоврядування зазнали змін через більшу увагу до забезпечення обороноздатності країни, посилення на місцях заходів безпеки, у результаті чого створено військові адміністрації, функціонування яких натепер має надзвичайно велике значення. Наголошується, що належне використання інструментів місцевого самоврядування в умовах правового режиму воєнного стану можливе лише в разі вдосконалення відповідної законодавчої бази, що врегульовує питання застосування інструментів щодо реалізації місцевого самоврядування в Україні.

Посилання

1. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 02.08.2022).
2. Про індустріальні парки : Закон України від 21 червня 2012 р. № 5018–VI (зі змінами). URL: https:// ips.ligazakon.net/document/T125018?an=1%2042 (дата звернення: 02.08.2022).
3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні : Закон України від 21 червня 2022 р. № 2330–IX. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ t222330 (дата звернення: 20.08.2022).
4. Місцевий економічний розвиток у територіальних громадах: антикризові інструменти у воєнний і післявоєнний період : посібник для органів місцевого самоврядування / І. Сторонянська та ін. Львів, 2022. 71 c.
5. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706–VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 1. Ст. 1.
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
11-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ