ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО СПРИЧИНЯЄ ДОПУЩЕННЯ СЛІДЧИМ ПОМИЛОК

Ключові слова: слідчий, помилка, трансформація помилки, оперативний працівник, орган досудового розслідування, доручення, взаємодія

Анотація

Мета. Стаття присвячена дослідженню правових аспектів допущення слідчим помилок під час його неналежної взаємодії з уповноваженими особами оперативних підрозділів. В науковій статті використовувалися методи аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції. Результати. Досліджена законодавча регламентація проведення слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами на підставі доручення слідчого, наголошено на проблемах під час виконання такої постанови, а саме: ігнорування уповноваженою особою оперативного підрозділу положень доручення, відсутність реального механізму притягнення до юридичної відповідальності за невиконання, або неналежне виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій. Окремої уваги приділена неналежна якість та достовірність отриманої інформації уповноваженими особами оперативних підрозділів, що в даній статті іменується як помилка оперативного працівника, яка в подальшому, без необхідного контролю за діяльністю останнього може трансформуватися в помилку слідчого. Висновки. В статті вказується про відсутність в кримінальному процесуальному законодавстві правового механізму притягнення уповноважених осіб оперативних підрозділів до юридичної відповідальності за невиконання або неналежне виконання положень доручення, що не може сприяти ефективному виконання всіх положень постанови. Запропоновано внести зміни та доповнення до положень ч. 2 ст. 39 КПК України і встановити чіткий контроль за виконанням доручення в порядку ст.. 40 КПК України і покласти на начальника органу досудового розслідування персональну відповідальність за швидкість і повноту виконання уповноваженою особою оперативного підрозділу такої постанови, а на безпосереднього начальника уповноваженої особи оперативного підрозділу також покласти персональну відповідальність за якість, повноту і достовірність отриманої інформації під час проведення оперативно-розшукової діяльності його підлеглим.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII, 1728 с.
2. Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків : Право, 2009. Вип. 9. С. 99–103.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 12.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17 (дата звернення: 07.06.2023).
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. Відомості Верховної Ради України. Київ, 1992, No 22. Ст. 303 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 07.06.2023).
5. Наказ міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text (дата звернення: 07.06.2023).
Опубліковано
2023-08-10
Сторінки
30-35
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО