ВЧЕННЯ ПРО ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЗОВУ ЯК ОДНОГО З ЕЛЕМЕНТІВ ПОЗОВУ

  • С.І. Пуль
Ключові слова: цивільне судочинство (цивільний процес), право на судовий захист, право на позов, елементи позову, підстави для позову

Анотація

У статті автор доводить, що підставами для позову є обставини, які наводить позивач в обґрунтування своє вимоги. Зазначені обставини підтверджують наявність або відсутність юридичних фактів, з якими законодавство пов’язує виникнення, зміну чи припинення спірних правовідносин.

Посилання

1. Васильев С.В. Гражданский процесс: курс лекций. Х.: Эспада, 2010. 634 с.
2. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М.: Изд. бр. Башмаковых, 1913. 691 с.
3. Викут М.А. Изменение иска в гражданском судопроизводстве как средство защиты материального права. Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в отдельных правовых институтах. Калинин: Изд-во Калин. ун-та, 1977. С. 20–26.
4. Гордон В.М. Основание иска в составе изменения исковых требований. Ярославль: типография Губернского правления, 1902. 316 с.
5. Гражданский процесс: учебник / oтв. ред. В.В. Ярков. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. 720 с.
6. Гурвич М.А. Право на иск / под ред. А.Ф. Клейнман. Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 216 с.
7. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М.: Изд-во Московск. ун-та, 1979. 160 с.
8. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права: основные вопросы учения об иске. М.: Госюриздат, 1965. 190 с.
9. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве: учебное пособие / под ред. М.А. Викут. Саратов: СГАП, 1997. 96 с.
10. Курс цивільного процесу: підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. Х.: Право, 2011. 1352 с.
11. Лемик Р., Гасяк Я. Проблемні питання порядку та умов зміни предмета або підстав позову в цивільному судочинстві України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 11–17.
12. Осокина Г.Л. Иск: теория и практика. М.: Городец, 2000. 192 с.
13. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09.
14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
15. Харитонов Є.О. Цивільний процес України: навч. посібник. К.: Істина, 2012. 472 с.
16. Штефан О.О. Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 544 с.
17. Цивільний процес: навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.; за ред. Ю.В. Білоусова. К.: Прецедент, 2005. 293 с.
18. Штутін Я.Л. Лекції з радянського цивільного процесу. К.: Вид-во КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1954. 344 с.
19. Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского. Изд. Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (Санкт-Петербург). СПб.: Семеновская Типо-Литография И.А. Ефрона, 1890–1907 гг. URL: http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/007/121/.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
75-80
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ