ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • Ю.О. Підченко
Ключові слова: судові рішення, рішення суду, ухвали суду, окреме провадження, еволюція, правове регулювання

Анотація

Наукова стаття присвячена простеженню еволюції правового регулювання інституту судових рі- шень у справах окремого провадження. У результаті аналізу наукової доктрини та цивільного процесуального законодавства України виокремлено етапи еволюції правового регулювання інституту судових рішень у справах окремого провадження.

Посилання

1. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. К. : Вид. дім «Ін Юре», 2005. 624 с.
2. Цивільне процесуальне право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. К.: Атіка, 2009. 760 с.
3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право: учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 602 с.
4. Наказне провадження в цивільному процесі: моногр. / І.Е. Берестова, В.О. Бесарабчик, С.С. Бичкова та ін.; за заг. ред. В.І. Бобрика. К.: НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2011. 203 с.
5. Судебные уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на которых они основаны. СПб.: Изд. Гос. канцелярии, 1866. Ч. 1. 690 с.
6. Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: моногр. К.: Алерта, 2016. 434 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
71-75
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ