ОБ’ЄДНАННЯ І ВИДІЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ключові слова: кримінальне провадження, судовий розгляд, загальні положення, суд, обвинувачений, кримінальні правопорушення

Анотація

Метою статті є дослідження об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження. Методологічну основу статті становлять загальнонаукові та спеціально-правові методи, зокрема діалектичний, аналізу, узагальнення, структурно-функціональний, герменевтичний, догматичний, порівняльно-правовий. Результати. У статті на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного кримінального процесуального регулювання та вивчення матеріалів судової практики здійснено дослідження об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження. У ній зазначено, що об’єднання матеріалів кримінального провадження є кримінальною процесуальною діяльністю суду, що полягає в інтеграції в одному провадженні двох чи більше матеріалів кримінальних проваджень для їх спільного судового розгляду. Натомість виділення матеріалів кримінального провадження визначено як кримінальну процесуальну діяльність суду, що полягає у відокремленні провадження на два чи більше для проведення щодо них самостійного судового розгляду. Стверджується, що для ухвалення судового рішення про об’єднання матеріалів кримінального провадження необхідно встановити у кожному з них матеріально-правовий зв’язок між обвинуваченим (обвинуваченими) та кримінальним правопорушенням (правопорушеннями). Такий зв’язок полягає у співпадінні елементів предмета доказування, що одночасно стосуються обвинуваченого (обвинувачених) та кримінального правопорушення (правопорушень). Аргументовано, що об’єднання матеріалів кримінальних проваджень повинно надавати можливість оцінити ще й взаємозалежність діянь обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, коли обвинувачений вчиняє кримінальне правопорушення як наслідок попереднього вчинення іншим обвинуваченим інакшого кримінального правопорушення. Обґрунтовано, що матеріали кримінального провадження не можуть бути виділені в окреме провадження не лише, коли це може негативно вплинути на повноту судового розгляду, але, якщо встановлені обставини, докази, що їх підтверджують, та висновки суду у виділеному провадженні можуть вплинути на вирішення питання про винуватість інших осіб, щодо яких відбуватиметься окремий судовий розгляд. Висновки. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження є елементами системи загальних положень судового розгляду. Вони покликані організувати та оптимізувати судовий розгляд кримінального провадження, становлять важливі засоби забезпечення ефективного справедливого судового процесу, спрямованого на захист прав і законних інтересів його учасників.

Посилання

1. Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 р. № 814. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0814750-19#n196 (дата звернення: 20.02.2023).
2. Ухвала колегії суддів Вищого антикорупційного суду від 21 січня 2021 р. у справі № 991/196/20 (провадження № 1-кп/991/2/20). URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=94431493&red=10000325f3892949b43814fe910a82d99fd9c3&d=5 (дата звернення: 20.02.2023).
3. Рибалко В.О., Филистин А.О. Підстави об’єднання матеріалів кримінального провадження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 2. С. 371–380.
4. Наказателно-процесуален кодекс. URL: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/ 2135512224 (дата звернення: 20.02.2023).
5. Trestný poriadok. URL: http://www.ucps.sk//TRESTNY_PORIADOK_ Vseobecne_ustanovenia (дата звернення: 20.02.2023).
6. Trestní řád. URL: https://businesscenter.podnikatel.cz/pravo/zakony/trestni-rad/f2678128/ (дата звернення: 20.02.2023).
7. Cod de Procedură Penală. URL: https://legeaz.net/noulcod-procedura-penala-ncpp/art-43 (дата звернення: 20.02.2023).
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326970&la ng=2 (дата звернення: 20.02.2023).
9. Code de procédure pénale. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167479? etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGISCTA 000006167479#LEGISCTA000006167479 (дата звернення: 20.02.2023).
10. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. URL: https://www.kodiko.gr/ nomothesia/ document/530491/nomos-4620-2019 (дата звернення: 20.02.2023).
11. Codice di procedura penale. URL: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capoii/sezione-iv/art12.html (дата звернення: 20.02.2023).
12. Ухвала колегії суддів Вищого антикорупційного суду від 3 червня 2020 р. у справі № 760/16937/17 (провадження № 1-кп/4910/32/19). URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=89700695&red=100003a3f4197d4cd6abe26 054730a8ce19581&d=5 (дата звернення: 20.02.2023).
13. Лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 жовтня 2012 р. № 223-1446/0/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12#Text (дата звернення: 20.02.2023).
14. Шевцова К.В. Реалізація прокурором повноважень під час об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування. Вчені записки Таврійського національного університету імені І.В. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. № 4. Т. 31. С. 247–251.
15. Рибалко В.О., Филистин А.О. Проблемні питання регламентації підстав об’єднання матеріалів кримінального провадження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 3. С. 263–272.
16. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.
17. Січко С.О. Загальні положення досудового розслідування : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2021. 231 с.
18. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук. України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с.
19. Strafprozeßordnung 1975. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung. wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326 (дата звернення: 20.02.2023).
20. Strafprozeßordnung. URL: https://www.gesetze-iminternet.de/stpo/ (дата звернення: 20.02.2023).
21. Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 р. № 814. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0814750-19#n196 (дата звернення: 20.02.2023).
22. Kriminālprocesa likums. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=107820 (дата звернення: 20.02.2023).
23. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного суду від 20 серпня 2020 р. у справі № 344/20740/18 (провадження № 51-874км20). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91161509 (дата звернення: 20.02.2023).
24. Case of Navalnyy and Ofitserov v. Russia (46632/13and 28671/14). European Court of Human Rights (2016). § 104, 105. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-161060%22]} (дата звернення: 20.02.2023).
Опубліковано
2023-04-04
Сторінки
31-40
Розділ
СЕКЦІЯ 3 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО