УМОВИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, приписи кримінального процесуального закону, процесуальні дії, процесуальні рішення, юридичні факти, уповноважені службові особи

Анотація

Метою статті є дослідження умов зупинення досудового розслідування. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціально-правові методи, зокрема діалектичний, аналізу, узагальнення, структурно-функціональний, герменевтичний, догматичний. Результати. У статті на основі аналізу кримінального процесуального регулювання та вивчення матеріалів правозастосовної діяльності здійснено наукову розвідку умов зупинення досудового розслідування. У ній зазначено, що умови зупинення досудового розслідування – це приписи кримінального процесуального закону, що зобов’язують уповноважену службову особу вчинити відповідні процесуальні дії та ухвалити процесуальні рішення або встановити наявність певних юридичних фактів до винесення постанови про зупинення досудового розслідування. Стверджується про поділ умов зупинення досудового розслідування на дві групи – загальні та окремі. Загальні поширюють дію на всі підстави для зупинення досудового розслідування, натомість окремі – стосуються лише осібних з них. До загальних умов зупинення досудового розслідування віднесено: доведеність події кримінального правопорушення; повідомлення особі про підозру; встановлення відсутності обставин, що тягнуть закриття кримінального провадження; виконання тих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких можливе за відсутності підозрюваного; вжиття заходів для збереження доказів; вжиття заходів для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації; прийняття рішення про зупинення досудового розслідування лише уповноваженою службовою особою; внесення відомостей про зупинення досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань; направлення копії постанови про зупинення досудового розслідування стороні захисту, потерпілому та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, з роз’ясненням права на її оскарження слідчому судді. Обґрунтовано, що окремі умови зупинення досудового розслідування випливають зі змісту конкретних підстав для зупинення. При цьому, на відміну від загальних умов, до окремих умов належить і встановлення наявності певних юридичних фактів. Висновки. Умови зупинення досудового розслідування є невід’ємним елементом процесуальної форми цього кримінального процесуального інституту. Їх виконання забезпечує законність та обґрунтованість ухвалення рішення про зупинення, дотримання прав і законних інтересів підозрюваного, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, цивільного позивача, а також дієвість кримінальної процесуальної діяльності після відновлення досудового розслідування.

Посилання

1. Ухвала Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29 грудня 2021 р. у справі № 344/20566/21 (провадження № 1-кс/344/7921/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102343068 (дата звернення: 20.02.2023).
2. Малютін І.А. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2000. 19 с.
3. Расчотнов Є.В. Зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2016. 237 с.
4. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні від 7 липня 2017 р. № 575, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text (дата звернення: 20.02.2023).
Опубліковано
2023-04-04
Сторінки
26-30
Розділ
СЕКЦІЯ 3 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО