ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: внесення відомостей до ЄРДР, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, особиста участь прокурора у розслідуванні, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчі (розшукові) дії

Анотація

У цій публікації поставлено за мету переконати опонентів в тому, що здійснюючи функцію процесуального керівництва, прокурор, серед іншого, вправі брати й особисту участь у розслідуванні, бо ж є відповідальним за його результати. І коли наявна ситуація можливої втрати доказів, знищення їх джерел тощо через зволікання у часі, то очевидною і логічною є ініціатива прокурора, котра має своїм результатом особисте провадження ним відповідних процесуальних дій у межах наданих йому повноважень. Для досягнення задекларованої мети та отримання належних результатів використано таку сукупність методів: формально-логічний, аналізу та синтезу, вибірку, порівняльно-правовий, прогнозування. Результатами такої діяльності є: 1) з’ясовано, що дати ґрунтовну відповідь на задекларовану у її назві дилему можливо лише за умови врахування тих законодавчих положень, судових позицій та тлумачень, а також авторських роздумів і концептуальних розумінь, які дозволяють сформулювати переконання у тому, що цілком закономірно та логічно, що прокурор, котрий є процесуальним керівником за КПК України, має широкі повноваження щодо проведення окремих процесуальних дій у кримінальному провадженні та всього розслідування в цілому; 2) констатовано, що внесення відомостей до ЄРДР дозволяє прокурору здійснювати свою процесуальну діяльність в межах першої стадії кримінального провадження – досудового розслідування; 3) доведено, що проводячи всі дії, передбачені частиною 2 статті 36 КПК України, та здійснюючи інші повноваження, визначені для нього КПК України, прокурор, незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі, реалізуючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, апріорі не виходить за межі наданих йому повноважень. Висновки: зазначена процесуальна діяльність прокурора водночас служить виконанню завдань кримінального провадження і переслідує мету – створення передумов для встановлення істини. Проводячи певні процесуальні дії після внесення відомостей до ЄРДР, у випадках, коли для них прокурор є належним суб’єктом, вести мову про певні хиби у сформованій ним доказовій базі, лише за ознакою неналежного суб’єкта, не доводиться.

Посилання

1. Звернення судді Верховного Суду (реєст. вхідний номер ВС 369/0/26-22 від 27.09.2022) до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді у справі № 991/492/19.
2. Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді Ірини Басистої «Щодо повноважень прокурора проводити процесуальні дії та інші дії у кримінальному провадженні (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду Верховного Суду Миколи Івановича Ковтуновича у справі № 991/492/19). 29 жовтня 2022 року. 14 с.
3. Лемак Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань: монографія. Харків, 2013. 224 с.
4. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району: методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах. Харків : Право, 2008. 352 с.
5. Басиста І.В. Вплив конституційних змін на окремі положення галузевого законодавства/ Матеріали наукового семінару «Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: (23 червня 2017 року м. Львів): Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 11–13. URL: https:// www.lvduvs.edu.ua/uk/library/materialy-naukovykhkonferentsii.html (дата звернення: 10.02.2023).
6. Басиста І.В., Благута Р.В., Коміссарчук Ю.А. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5086 (дата звернення: 10.02.2023).
7. Басиста І.В. Повноваження прокурора брати участь у судовому розгляді кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення: українське законодавство, судова практика та міжнародний досвід. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Випуск № 50, 2019. С. 13–25. URL: http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/2087/2586 (дата звернення: 10.02.2023).
8. Рогатюк І.В. Процесуальна діяльність прокурора на стадії досудового розслідування: монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 544 с.
9. Гнатюк А.Ю. Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Кривий Ріг, 2016. 18 с.
10. Смирнов М.І. Правова природа нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Ю.П. Аленіна. Одеса : Юридична література, 2017. С. 122.
11. Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах. Вид. 3-тє, змін. та допов. Харків : Право, 2015. 152 с.
12. Цимбалістенко О.О Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. С. 153–156.
13. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія. Одеса : Юридична література, 2015. 712 с.
14. Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ, 2016. 21 с.
15. Хаваліц О.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних правопорушень терористичного характеру : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Ірпінь, 2016. 21 с.
16. Бабіков О. Проблемні питання у визначенні повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержання законів при проведенні досудового розслідування. 15.06.2015. URL: https://khar.gp.gov.ua/ua/intervu_ta_komentari?_m=publications&_t=rec&id=157625&fp=30 (дата звернення: 10.02.2023).
17. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. у редакції від 05.02.2023. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8 (дата звернення: 10.02.2023).
18. Закон України «Про прокуратуру», документ 1697-VII, редакція від 07.05.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 10.02.2023).
19. Положення «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення». Затверджено наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. Документ v0298905-20, редакція від 23.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11 (дата звернення: 10.02.2023).
20. Басиста І.В. Процесуальне рішення щодо визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування та старшого слідчої групи, який керуватиме їх діями: окремі підходи до проблеми. Матеріали IX-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовтня 2021 р.). Національний університет «Острозька академія». 2021. С. 71–73. URL: https://eprints.oa.edu.ua/8589/1/mater_konfer_Malynovsky.pdf (дата звернення: 10.02.2023).
21. Микола Погорецький, Олександр Старенький. Намагання органів прокуратури провести досудове розслідування в обхід ч.4 ст.216 КПК роблять зібрані докази недопустимими. Закон і бізнес. 26.05–01.06.2018. URL: https://zib.com.ua/ua/133084.html (дата звернення: 10.02.2023).
22. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т.1: Загальна частина / В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, М.В. Багрій та ін. ; за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора та д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бобечка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с.
23. Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора, затверджене Наказом Генерального прокурора 05.03.2020 № 125. Документ v0125905-20, редакція від 29.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text (дата звернення: 10.02.2023).
24. Наказ Генеральної прокуратури України від 12.04.2016 № 149 «Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149900-16#Text (дата звернення: 10.02.2023).
25. Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 листопада 2022 року у провадженні № 51-491км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107441863 (дата звернення: 10.02.2023).
26. Окрема думка до постанови Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 листопада 2022 року у провадженні № 51-491км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107706662 (дата звернення: 10.02.2023).
Опубліковано
2023-04-04
Сторінки
16-25
Розділ
СЕКЦІЯ 3 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО