ІНСТИТУТ СУДОВОГО ДОРУЧЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

  • Л.О. Мамчур
Ключові слова: цивільний процес, судове доручення, міжнародна правова допомога, судовий запит

Анотація

Представлено всебічний правовий аналіз інституту «судове доручення» в широкому й вузькому сенсі, розкрито його межі та структуру на основі порівняльного дослідження норм чинних процесуальних кодексів України, співвідношення поняття «судове доручення» з іншими конкуруючими процесуальними інститутами. Вказано на необхідність уніфікації термінологічного використання поняття «судове доручення» в процесуальному законодавстві України та впровадження його нових форм, зокрема преюдиційного запиту.

Посилання

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
2. Рибак О.С. Правова природа судового доручення у цивільному процесі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. Вип. 6-1(2). С. 88–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-1%282%29__24.
3. Правознавство: словник термінів: навч. посібник / за ред. В.Г. Гончаренка. К.: Юристконсульт, КНТ, 2007. 636 с.
4. Балабан Д.В., Заборовський В.В. Співвідношення довіреності і договору доручення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 43. Т. 1. С. 93–96.
5. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Дрішлюк А.І. Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посібник. К.: Істина, 2007. 176 с.
6. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Загальна частина: навч. посібник для студ. юрид. вузів та фак-тів. К.: Вентурі, 1999. 207 с.
7. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. К.: А.С.К., 2001. 976 с.
8. Сєрая А.К. Поняття і правова природа довіреності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 53–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_12_10.
9. Цірат Г.А. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». К., 2011. Вип. 87. С. 22–24.
10. Слукина Е.В. Юридическое поручение: проблемы определения понятия. Российский судья. 2006. № 7. С. 40–42.
11. Попов О.І. Преюдиційний запит як інструмент забезпечення єдності судової практики: сутність і механізми впровадження у цивільне судочинство. Проблеми законності. 2017. Вип. 136. С. 72–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_136_10.
12. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
62-65
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ