ПІДСТАВИ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН: ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ

  • А.О. Кодинець
Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, делікт, інформація, інформаційні відносини, підстави відповідальності, вина

Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретичних засад цивільно-правової відповідальності за правопорушення у сфері інформаційних відносин, визначенню особливостей притягнення до цивільно-право- вої відповідальності, характеристиці випадків звільнення від відповідальності в інформаційній сфері. У статті, з позиції юридичної доктрини, обґрунтовується концепція цивільно-правового регулювання інформаційних відносин, визначаються тенденції та перспективи правового регулювання інформаційних відносин у цивільному законодавстві.

Посилання

1. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юридическая литература, 1970. 311 с.
2. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1973. 456 с.
3. Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск: Изд. Томского ун-та, 1982. 168 с.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1997. 848 с.
5. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія. К.: Юрінком-Інтер, 2014. 328 с.
6. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Избранные труды: в 4 томах. Том 1. СПб.: Юри- дический центр «Пресс», 2004. 610 с.
7. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356.
8. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 50. Ст. 302.
9. Про інформацію: Закон України № 2938–VI від 13 січня 2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.
10. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 1. Ст. 1.
11. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Пленуму Верховного Суду
України № 1 від 27 лютого 2009 р. Вісник Верховного суду України. 2009. № 3. С. 7.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
58-61
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ