ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИКІВ

  • В.І. Ткаченко
Ключові слова: особа злочинця, оперативно-розшукова характеристика, контрабанда наркотиків, наркотики, оперативно-розшукова протидія.

Анотація

У статті проводиться комплексне дослідження особи злочинця як одного з основних елементів оперативно-розшукової характеристики контрабанди наркотиків. Узагальнюються відомості про елементи структури особи злочинця, надані різноманітними юридичними науками, а також напрацьовані теорією оперативно-розшукової діяльності.

Посилання

1. Даньшин И.Н. Криминология (понятие, предмет, задачи и система криминологической науки) / И.Н. Даньшин. – Х., 1994. – 34 с.
2. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения / А.П. Закалюк. – М., 1986. – 192 с.
3. Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования : дис. ... канд. юрид. наук / Н.Н. Демидов. – Волгоград, 2003. – 187 с.
4. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск: Изд. Томского у-та, 1985. – 333 с.
5. Пономаренко Ю.Г. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу / Ю.Г. Пономаренко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003.– Вип. 23. – С. 35-40.
6. Пономаренко Ю.Г. Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу / Ю.Г. Пономаренко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 24. – С. 39–43.
7. Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / С.О. Сорока. – Львів: Б.в., 2010. – 20 с.
8. Леонідова О.О. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як вид злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / О.О. Леонідова, М.Є. Детюкова // Право і Безпека. – 2011. – № 5. – С. 158–162 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_5_37.
9. Сорока С.О. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних засобів / С.О. Сорока // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 813. – С. 287–291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_813_47.
10. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
11. Ужва Л.О. Кримінологічні особливості особи злочинця, що вчиняє контрабанду наркотичних засобів. Науково-практична інтернет-конференція 14.05.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=535%3A130513- 17&catid=70%3A5-0513&Itemid=86&lang=ru.
12. Полях А.М. Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: [моно- графія] / А.М. Полях. – Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 160 с.
13. Кириченко Г.А. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинила контрабанду наркотичних засобів і психотропних речовин / Г.А. Кириченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 1 (ІІ). – С. 232–237.
14. Горбаченко П.А. Кримінологічний портрет особи злочинця, винної у скоєнні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів / П.А. Горбаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія ПРАВО. – Випуск 36. – Том 2. – Л. 84–88.
15. Тимошенко В.А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: [монографія] / В.А. Тимошенко. – К.:НА СБ України, 2006. – 456 с.
16. Стригун Д.Ю. Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів та шляхи їх вирішення / Д. Ю. Стригун // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 120–123.
17. Мелюх В.П. Особа злочинця як елемент криміналіс- тичної характеристики контрабанди наркотичних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/ melyuh-vp-osoba-zlochintsya-yak-element-kriminalistichnoyiharakteristiki- kontrabandi-narkotichnih-zasobiv.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
154-158
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р