КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

  • О.В. Соколов
Ключові слова: кримінальний процес, кримінальні процесуальні рішення, негласні слідчі (розшукові) дії, отримання доказів.

Анотація

У статті здійснено аналіз критеріїв розмежування кримінальних процесуальних рішень, які приймаються у зв’язку з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, а також обґрунтована доцільність теоретичної розробки зазначеного питання з метою подальшого використання у вітчизняній нормотворчій діяльності.

Посилання

1. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 томах / М.С. Строгович. – Т. 1: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. – М.: Наука, 1970. – 516 с.
2. Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве / П.А. Лупинская. – М.: Юридическая литература, 1972. – 79 с.
3. Советский уголовный процесс / Под ред. проф. Д.С. Карева. – М.: Юридическая литература, 1965. – 234 с.
4. Манаев Ю.В. Обоснованность процессуальных решений следователя / Ю.В. Манаев // Советское государство и право. – 1978. – № 5. – С. 84–88.
5. Смірнова В.В. Забезпечення прийняття правомірних рішень судом апеляційної інстанції в кримінальному судочинстві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.В. Смірнова. – Х., 2012. – 225 с.
6. Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : дис. … докт. юрид. наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/download/ diss/Glinskaya/d_Glinskaya.pdf.
7. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы / А.Я. Дубинский. – К.: Наукова думка, 1984. – 184 с.
8. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: [моногр.] / І.В. Басиста. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2011. – 500 с.
9. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с.
10. Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого: [моногр.] / О.І. Марочкін – К., Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.
11. Письменний Д.П. Регламентація слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в Кримінальному процесуальному кодексі України / Д.П. Письменний // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) – МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України, 2012. – С. 70–73.
12. Білічак О.А. Правове регулювання негласних (слідчих) розшукових дій / О.А. Білічак // Науковий фаховий журнал «Право і суспільство». – 2013. – № 5-2. – С. 181–187.
13. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы [Текст] / П.А. Лупинская. – М.: Юрид. лит., 1976. – 168 с.
14. Колотков Н.Г. Принятие решение как стадия процесса применения норм права [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: : 12.00.01 / Н.Г. Колотков [Свердловск. юрид. ин.-т]. – Свердловск, 1980. – 21 с.
15. Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования [Текст] / Н.Г. Муратова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 120 с.
16. Кузьмічов В.С. Слідча діяльність: характеристика та напрями вдосконалення: [монографія] / В.С. Кузьмічов, Ю.М. Чорноус. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2005. – 448 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
148-154
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р