КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАРАЖЕННЯМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ЧИ ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ІНФЕКЦІЙНОЮ АБО ВЕНЕРИЧНОЮ ХВОРОБОЮ

  • Ю.Р. Павелко
Ключові слова: кримінальне провадження, криміналістична характеристика, зараження ВІЛ, зараження інфекційною хворобою, органи досудового розслідування, методика розслідування злочинів, злочини, пов’язані із зараженням ВІЛ-інфекцією чи іншою невиліковною інфекційною або венеричною хворобою.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією чи іншою невиліковною інфекційною або венеричною хворобою. Автор досліджує таку теоретико-правову категорію, як «криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією чи іншою невиліковною інфекційною або венеричною хворобою», через призму обов’язкової присутності цього елемента у сучасній методиці розслідування таких злочинів, визначає її сутність, елементи та надає розгорнуту їх характеристику.

Посилання

1. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 42 // Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань: ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України, Програма з ВІЛ/СНІД, Бюро ВООЗ в Україні. – Київ, 2014. – 40 с.
2. Танасевич В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1976. – № 25. – С. 99–100.
3. Сергеев А.И. Возбуждение уголовного дела // Советский уголовный процесс [Учебник] / Под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 118–143.
4. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. …д. ю. н. / А.Н. Колесниченко. – Харьковский юрид. институт им. Ф.Э. Дзержинского. – Харьков, 1967. – 42 c.
5. Криминалистика [Учебник] / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1984. – 365 с.
6. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. – Изд-во «Юридическая литература». – М., 1965. – 308 с.
7. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений совершенных при производстве строительных работ : автореф. дис. …к. ю. н. / Л.А. Сергеев ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1966. – 16 с.
8. Видонов Л.Г., Видонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами / Криминалистическая характеристика преступлений : Сб. научных трудов. – М., – 1996. – С. 9–97.
9. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: [Учебник] / Н.Г. Шурухнов. – М. : Юрист, 2004. – 639 с.
10. Сафонов Д.А. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування наруги над могилою : дис. …к. ю. н. / Д.А. Сафонов. – Харків, 2012. – 211 с.
11. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно–практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). –М., 1976. – С. 3–10.
12. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничества в сфере оптового потребительского рынка // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. – 2003. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.k–press.ru/bh/2003/1/roblakov/roblakov.asp.
13. Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: [навчальний посібник] / [О.В. Батюк, Р.І. Благута, О.М. Гумін та ін.]; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 324 с.
14. В Украине – рост СПИД-терроризма [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу : http://cripo.com.ua/?sect_ id=6&aid=35410.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
141-144
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р