СПОСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • О.П. Гуйван
Ключові слова: інформаційне порушення, цивільно-правовий захист

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення. Проаналізовано комплексний характер охоронних відносин у даній сфері. Встановлено роль та місце цивільно-правових засобів захисту. Визначено їхню спрямованість на захист приватного інформаційного права конкретної особи. Надані відповідні пропозиції до законодавства.

Посилання

1. Алиева М.Ф. Информационная безопасность как элемент информационной культуры. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». 2012. № 4(108). С. 47–52.ВА
2. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія; за заг. ред. О.М. Бандурки. Харків: Вид-во Університету внутрішніх справ.
2000. 368 с.
3. Городов О.А. Основы информационного права России: учебное пособие. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 305 с.
4. Настюк В.Я., Белевцева В.В. Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення. Інформація і право. 2013. № 1(7). С. 151–157.
5. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: учебник для вузов. СПб.: Юридический центр Пресс. 2005. 725 с.
6. Копылов В.А. Информационное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 512 с.
7. Ліпкан В.А., Максименко Ю. Є. Засади розвитку інформаційної деліктології. Право України. 2013. № 10. С. 249–256.
8. Писаренко Г.М. Юридична відповідальність в інформаційній сфері: окремі аспекти становлення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Т. 2. С. 55–58.
9. Тихомиров О.О. Цивільно-правова відповідальність за інформаційні правопорушення: загальнотеоретичні аспекти. Порівняльно-аналітичне право [Електронне науково-фахове видання]. 2015. № 2. С. 37–40.
10. Вищий адміністративний суд України. Узагальнення практики розгляду та вирішення адміністративними судами справ, пов’язаних із застосуванням положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». URL: www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/yzagalnenna/...vaas/1394_12_13_12.doc
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
50-54
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ