РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

  • Є.Л. Галагуря
Ключові слова: розслідування, вбивство з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, слідчий, криміналістика, кримінальне провадження.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань щодо розслідування слідчим умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Акцентується увага на використані криміналістичної характеристики у підвищенні результативності розслідування дослідженої категорії.

Посилання

1. Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А.Ф. Волобуєв ; Нац. юрид. акад. України. – X., 2002.
2. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик / И.Ф. Герасимов // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1978. – Вып. 69. – С. 5–10.
3. Ахмедов У.Н. Доказывание мотива национальной или расовой ненависти или вражды по делам о преступлениях против жизни и здоровья : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : специальность 12.00.09 : Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / У.Н. Ахмедов ; Науч. рук. В.В. Трухачев. – Воронеж, 2008. – 26 с.
4. Зінченко І.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України / І.О. Зінченко // Проблеми законності. – 2009. – 106. – С. 148-156 .
5. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р.С. Белкин. – М. : Наука, 1966. – 570 с.
6. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений : утверждена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 21 ноября 1947 года. Россия участвует с 10 января 1966 г. // Международное публичное право. – Т. 1. – С. 279-310.
7. Жирний Г.Ю. Деякі питання криміналістичної методики / Г.Ю. Жирний // Матеріали наукової конференції «Конституція України – основа модернізації держави та суспільства. 21–22 червня 2001 р., Харків». – X., 2001. – С. 379-380.
8. Синчук О. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення та оптимізації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4643/1/Sinchuk
9. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений : дисс. ... д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. – М., 1988. – С. 287.
10. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 2001. – С. 127.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
120-123
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р