ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

  • А.С. Сохікян
Ключові слова: форма, зміст, сутність, явище, кримінально-правова норма, кримінально-правовий припис.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту кримінального закону. Розглянуто проблемні питання співвідношення таких діалектичних категорій, як форма і зміст; сутність та явище. Визначено зміст кримінального закону. Зазначено, яку роль відіграють інтерпретаційні акти в системі кримінального права.

Посилання

1. Диалектика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webcitation.org/mainframe.php.
2. Современная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/16402.
3. Прохоров А.М. Сократ // Большая советская энциклопедия. – М: Советская энциклопедия, 1969. – 640 c.
4. Джохадзе Д. В. Античный диалог и диалектика / Д. В. Джохадзе. // Философия и общество.. – 2012. – С. 23–45.
5. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. / Э.В. Ильенков. – М: Политиздат, 1984. – 320 с.
6. Семашко Л.М. Диалектика Платона и её интерпретация Гегелем / Л.М. Семашко // Философские науки. – 1971. – № 4. – 1324 с.
7. Розенталь М.М. Материалистическая диалектика. Популярный очерк основных законов материалистической диалектики / М.М. Розенталь. – М.: Политиздат, 1937. – 122 с.
8. Фролов И.Т. Введение в философию / И.Т. Фролов, Э.А. Араб-Оглы. – М: Политиздат, 1990. – 639 с.
9. Гегель Г.В. // Энциклопедия философских наук. – М: Мысль, 1974. – С. 452.
10. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля: история и современность / В.С. Нерсесянц // Философия права. – М: Юридическая литература, 1979. – 112 с.
11. Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Геґеля / Д.І. Кірюхін. – К: ПАРАПАН, 2009. – 204 с. 12. Суворов Л.Н. Философия Гегеля и современность / Л.Н. Суворов. – М: Мысль, 1973. – 431 с.
13. Философский энциклопедический словарь / Л.Ф. Ильичев, С.М. Ковале, В.Г. Панов, П.Н. Федосеев. – М: Советская энциклопедия, 1983. – 621 с.
14. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты / С.С. Босхолов. – М: ЮрИнфор, 1999. – 301 с.
15. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. – М: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 448 с.
16. Панов М.І. Вступ до навчального курсу «Кримінальне право України» : лекція / М.І. Панов. – К.: Ін Юре, 2015. – 104 с.
17. Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / О.В. Наден. – Х: Право, 2003. – 224 с.
18. Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі: [Монографія] / Ю.А. Пономаренко. – К.: Атіка, 2005. – 288 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
111-113
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО