БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ УКРАЇНИ

  • В.А. Лилик
Ключові слова: бюджет, бюджетні кошти, грошові кошти, криміналістика, криміналістична характеристика, предмет посягання.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню предмета посягання у злочинах, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів. З’ясовано наукові та термінологічні питання предмета посягання. Аналізуються викладені у юридичній літературі погляди на поняття бюджет і предмет посягання як елементи криміналістичної характеристики злочину. Наведені класифікації бюджетів і грошових коштів, вказані їх ознаки та особливості.

Посилання

1. Федорчук О. Предмет злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України (Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – С. 186–190.
2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : [підручник] / М.В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. – 588 с.
3. Шеремет А.П. Криміналістика : [навч. посібник] / А.П. Шеремет. – К.: ЦУЛ, 2005. – 472 с.
4. Одерій О. В. Предмет посягання як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля : окремі питання // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Юридические науки» / О.В. Одерій. – 2013. – Т. 26. – № 1. – С. 255–259.
5. Криминалистика : учебник / под ред. В.А. Образцова. – М. : Юристь, 2001. – 760 с. 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.
7. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Бюджетна система України : [навч. посібник] / [В.Г. Баранова, О.Ю. Дубовик, В.П. Хомутенко та ін.] ; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса : Вид-во Бартєнєва, 2014. – 392 с.
10. Польшинська К.А. Поняття та сутність правового регулювання видатків місцевих бюджетів // Молодий вчений. – 2016. – № 2 (29). – С. 209–231.
11. Алексеєв І. В. Бюджетна система : [навч. посібник] / І.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с.
12. Старостенко Г. Г. Бюджетна система : [навч. посібник] / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – К.: «Центр учебной литературі», 2006. – 240 с.
13. Крохина Ю.А. Бюджетное право России : [учебник] / Ю.А. Крохина. – М. : Юрайт, 2010. – 447 с.
14. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України : [монографія] / Н.О. Гуторова. – Х.: Харьківський національний університет внутрішніх справ, 2001. – 384 с.
15. Сибірна Р.І. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2016. – 2. – С. 96–107.
16. Остафійчук С.М. Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів для потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 20. – ч. ІІ. – С. 261–267.
17. Степанюк Р.Л. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Р.Л. Степанюк ; Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2004. – 261 с.
18. Финансы : [учебник] / под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М. : Юнити, 2004. – 527 с.
19. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) : [навч. посібник] / В.М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Київський національний економічний університет, 2005. – 240 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
99-102
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО