СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК ЯК СКЛАДОВА ЇХ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ

  • М.Ю. Кутєпов
Ключові слова: ресоціалізація, реабілітація, соціальна адаптація, постпенітенціарна допомога, соціально-виховна робота.

Анотація

Статтю присвячено теоретичним проблемам ресоціалізації жінок, які відбувають покарання в установах виконання покарань, зокрема їх соціальній адаптації, а також надання постпенітенціарної допомоги після звільнення з місць позбавлення волі.

Посилання

1. Кримінально-виконавчий кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. д.ю.н. В.В. Коваленка, д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – К. : ЮрінкомІнтер, 2012. – 492 с.
2. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.А. Бадира ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2006. – 17 с.
3. Беца О. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі / О. Беца // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – №2 (ч. 1). – С. 5–14.
4. Богатирьов І.Г. Проблеми соціальної адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі / І.Г. Богатирьов, О.М. Неживець // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2012. – № 1(3). – С. 65–70. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aymvs_2012_1%283%29__9
5. Жевакіна Н.В. Особливості ресоціалізації засуджених жінок / Н.В. Жевакіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 11(2). – С. 138–144. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup .
6. Жук О.М. Ресоціалізація та реабілітація як юридичні категорії кримінально-виконавчого права / О.М. Жук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 258–264. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_65_39 .
7. Кожушко А.Р. Психологічні особливості засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / А. Р. Кожушко Аліна Романівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 261.
8. Михайленко О.В. Особливості соціально-виховної роботи із засудженими жінками в установах виконання покарань / О.В. Михайленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 122. – С. 175–179. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP .
9. Перелигіна Р.В. Кримінологія насильства осіб жіночої статі : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Р.В. Перелигіна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://idpnan.org.ua/.../pereligina-r.v.- kriminologiya-nasilstva-osib .
10. Чаплик М.М. Тенденції жіночої злочинності в Україні / М.М. Чаплик // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Соціологія. – 2012. – Т. 201, Вип. 189. – С. 114–118.
11. Шкута О.О. Наукові погляди на проблему виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання в колоніях середнього рівня / О.О. Шкута // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 4. – С. 201–206. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/jur-2010-4/201-206 .
12. Кримінально-виконавчий кодекс України – [Електро- ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1129-15/page6
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
95-98
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО