БЛИЗЬКІ РОДИЧІ ТА ЧЛЕНИ СІМ’Ї ЯК ПОТЕРПІЛІ ВІД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 3451 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  • А.С. Волковська
Ключові слова: потерпілі від злочину, склад злочину, кримінальна відповідальність, близькі родичі, члени сім’ї.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з визначенням кола потерпілих від погрози або насильства щодо журналіста ст. 3451 Кримінального кодексу України. Дано авторське визначення, охарактеризовано їхній статус. Висвітлено авторське бачення понять «близькі родичі» та «члени сім’ї» на основі уніфікації розуміння понять у кримінальному праві.

Посилання

1. Великий енциклопедичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К., 2007. – 992 с.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / С.И. Ожогов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е узд., испр.. – М.,1991. – С. 681
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. – Т. 4. Р – У. – М., 1980. – С. 11.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – К., 2014. – №46. – ст. 2046. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
6. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт- ня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
8. Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5464-10.
9. Податковий кодекс України , від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2755-17.
10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. № 435-IV//Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003, №№ 40-44, ст.356.
11. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV//Відомості Верховної Ради України (ВВР).-2005.- N 35-36.- N 37.- ст.446.
12. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 01.06.2000 № 1768-III [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1768-14
13. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v0003700-06.
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї») від 03.06.1999 р. № 5-рп/1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99.
15. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів:Закону України від 23.12.1993 № 3781-XII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3781-12.
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – [6-те вид.перероб. і доп.] / За ред. М.І. Мельника, М.І. Ховронюка – К. : Юридична думка,2009. – 1236 с.
17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.
18. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/322-08.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
87-90
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО