ПОНЯТТЯ РЕСТИТУЦІЇ ТА ЇЇ ВИДИ

  • А.С. Бахаєва
Ключові слова: юридичний факт, правочин, недійсний правочин, учасник правочину, наслідки правочину, реституція, захист майнових прав

Анотація

Стаття присвячена аналізу недійсних правочинів, визначенню понятійного апарату реституції та її видів. Автор обґрунтовує, що реституція залишається найбільш прийнятним та дієвим засобом захисту майнових прав.

Посилання

1. Бахаєва А.С. Юридична природа недійсного правочину. База даних «електронна бібліотека юридичної літератури». URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/50985/%D0%90#chapter.
2. Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть общая и особенная. СПб., 1900. 373 с.
3. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. 171 с.
4. Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1967. 311 с.
5. Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по советскому гражданскому праву: автореф. дис. … на соиск. уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.П. Плеханова. М., 1972. 16 с.
6. Разумов К.Л. Пороки воли как основание недействительности сделок: сравнительно-правовой анализ и международная унификация: дис. … на соиск. уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. М., 1978. 191 с.
7. Гражданское право Украины: учебник для вузов системы МВД Украины: в 2-х частях. Ч. I. / А.А. Пушкин, В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка и др.; Под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. X.: Ун-т внутр. дел, Основа, 1996. 440 с.
8. Гражданское право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.С. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:Велби, 2002. Т. 1. 848.
9. Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с.
10. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навч. посіб. / С.О. Сліпченко, О.В. Синєгубов, В.А. Кройтор та ін.; за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. Харків: Право, 2017. 808 с.
11. Гупаловська О.Б. Реституція як наслідок недійсних правочинів у зобов'язально-правових засобах захисту права власності. URL: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/home/45-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/h/3293-hnativ-oksana-bohdanivna
12. Цивільне право України. Загальна Частина: підручник. 2-ге вид., змін. та доп. / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. К.: КНТ. 2008. 480 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
46-49
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ