ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • А. Б. Балонь
Ключові слова: співробітники поліції, криміналістична характеристика, спосіб вчинення злочинів, спосіб приховування злочинів.

Анотація

Статтю присвячено особливостям способів вчинення злочинів співробітниками поліції.

Посилання

1. Моніторинг незаконного насильства в міліції (2004–2015 рр.) / кол. авт. – Х. : Харківський інститут соціальних досліджень, 2015. – 328 с.
2. Шепітько В.Ю. Криміналістика: енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / В.Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2001. – 560 с.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997–1997. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1997. – 480 с.
4. Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / М.В. Даньшин. – Х., 2000. – 210 с.
5. Про національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran162#n162.
6. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v0015700-03?nreg=v0015700-03&find=1&text=%EF%E5 %F0%E5%E2%E8%F9%E5%ED%ED%FF&x=0&y=0.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
79-83
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО