ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

  • Ю.О. Легеза
Ключові слова: адміністративний акт, адміністративний договір, дозвіл, використання природних ресурсів, форми публічного управління.

Анотація

Стаття присвячена характеристиці поняття та форм публічного управління у сфері використання природних ресурсів, визначенню напрямів їх подальшого розвитку в умовах європейської інтеграції.

Посилання

1. Адміністративне право України : [підручник] / [О.М. Бандурка, К.Л. Бугайчук, А.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов та ін.] ; за ред. О.М. Бандурки. – Х. : Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 432 с.
2. Адміністративне право України : [підручник] / В.В. Галунько, В.І. Олефір, Ю.В. Гридасов, С.О. Короєд. – Херсон : ХМД, 2013. – 396 с.
3. Адміністративне право України : [підручник] / [Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2001. – 528 с.
4. Колпаков В.К. Адміністративне право України : [навч. посіб.] / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
5. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / [В.К. Шкарупа, Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвська та ін.]; за ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 342 с.
6. Гук А.С. Адміністративні форми та методи публічного врядування / А.С. Гук // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – №1. – С. 78–83.
7. Васильев Р.Ф. Акты управления (значение, проблема исследований, понятие) : [монографія] / Р.Ф. Васильев. – М. : Издательство Московского университета, 1987. – 142 с.
8. Лазаренко Д. В. Адміністративно-правове регулювання використання природних ресурсів : дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Д.В. Лазаренко. – К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2014. – 233 с.
9. Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування / В. К. Колпаков // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2 (2). – С. 43–51.
10. Патерило І.В. Проблеми сучасного розуміння інструментів діяльності публічної адміністрації / І.В. Патерило // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – №12. – Т. 1. – С. 93–96.
11. Кобецька Н. Р. Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: дис. … д.ю.н. 12.00.06 / Н. Р. Кобецька. – К., 2016. – 424 с.
12. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. №2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
13. Про оренду землі : Закон України від6 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46. – стаття 280.
14. Водний Кодекс України від6 червня 1995 р. № 213 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст. 189.
15. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від14 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – стаття 391.
16. Про затвердження порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від17 червня 2009 р. №608 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 45. – стор. 45. – стаття 1519.
17. Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000.–№ 18. – стаття 132.
18. Хаустов Д.В. Публично-правовой договор в природоресурсном праве: отличительные признаки / Д. В. Хаустов // Вестн. Моск. ун-та. : сер. 11. – Право. – 2006. – №1. – С. 45–61.
19. Про затвердження Типового договору оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 // Офіційний вісник України 2004 р., № 9, стор. 30, стаття 527.
20. Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 420 // Офіційний вісникУкраїни 2013 р., № 47, стор. 31, стаття 1692.
21. Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції : Наказ Міністерства екології та природнихресурсів України від 05.02.2013 № 40 // Офіційний вісник України 2013 р., № 18, стор. 55, стаття 622.
22. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
23. Наказ ДержгеонадрУкраїни від 13.02.2015 р. № 16 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geo.gov.ua/ storinka/nakazy-derzhgeonadr
24. Кірін Р. С. Кодифікація законодавства про надра : дис. … д.ю.н. 12.00.06 / Р. С. Кірін. – К. : НАН України; Інститут економіко-правових досліджень, 2016. – 438 с.
25. Keeling D. Management in Government [Text] / D. Keeling. – London: Allen &Unwin, 1972.
26. Мельник А. Ф.Державнеуправління[Текст] : підручник/А.Ф.Мельник.– К. :Знання, 2009. — 582 с.
27. Public Governance [Text] : Four-Volume Set / ɟd. by Mark Bevir. – [s. n.] : Sage Publications, 2007. – 1736 p.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
30-33
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО