ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

  • І.В. Діордіца
Ключові слова: кіберзлочин, кібербезпека, кіберпростір, кібернетична сфера, інформаційне суспільство, гібридна війна.

Анотація

У статті автором було проаналізовано низку дефініцій кіберзлочинності, акцентовано на відсутності уніфікованого. Визначено, що засобом для здійснення кіберзлочину є комп’ютер, а саме комп’ютерні мережі чи комп’ютерні системи. Зазначено, що суб’єктом є осудна фізична особа, яка і притягується до відповідальності. Підтверджено положення про те, що комп’ютер виступає як предмет злочину, а інформаційна безпека – об’єкта. Ці злочини вчиняються у віртуальному (кібернетичному) просторі або в межах комп’ютерних мереж. Аргументовано положення про те, що невідповідність чинного законо- давства сучасним викликам та загрозам у кібернетичній сфері також створюють сприятливі умови для виникнення та розвитку кіберзлочинності.

Посилання

1. Стратегічні комунікації : [словник] / Т.В. Попова, В.А. Ліпкан ; за заг. ред. доктора юридичних наук В.А. Ліпкана. – К. : ФОП Ліпкан О.С., 2016. – 416 с.
2. Тихомиров О.О. Кіберзлочин: теоретико-правові проблеми / О.О. Тихомиров // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності»; 5 квітня 2013 р. – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України. – 2013. – С. 179–182.
3. Пфо О.М. Основні поняття і класифікація кіберзлочинності / О.М. Пфо // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – С. 33–34.
4. Погорецький М.А. Кіберзлочини: до визначення поняття / М.А. Погорецький, В.П. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89–96.
5. Міщук Н.В. Кіберзлочинність як загроза інформаційному суспільству / Н.В. Міщук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Випуск 51. – С. 173–179.
6. Марків С.І. Кіберзлочинність. Нова кримінальна загроза / С.І. Марків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gurt.org.ua/articles/34602.
7. Бельський Ю. Щодо визначення поняття кіберзлочину / Ю. Бельський // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 414–418.
8. Кіберзлочинність: проблеми боротьби і прогнози [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://anticyber.com. ua/article_detail.php?id=140.
9. Поняття та сутність кібернетичної злочинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com. ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1425% 3A091216-07&catid=170%3A5-1216&Itemid=211&lang=en.
10. Словник термінів із кібербезпеки / За заг. ред. О.В. Копана, Є.Д. Скулиша. – К. : ВБ «Аванпост-Прим», 2012. – 214 с.
11. Проблеми чинної вітчизняної нормативно-правової бази у сфері боротьби із кіберзлочинністю: основні напрями реформування : Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/454.
12. Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки України (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/public/File/2013_nauk.../kiberstrateg.pdf.
13. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива частини [Навчальний посібник] / В.В. Голіна, Б.М. Головкін. – Х.: Право, 2014. – 513 c.
14. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2535.
15. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи, від 28.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_687.
16. Бутузов В.М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз) : [монографія] / В.М. Бутузов. – К. : КИТ, 2010. – 148 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
8-13
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО