ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)

  • Д.В. Форостянко
Ключові слова: фіскальна функція держави, фіскальні органи, державний апарат, середньовічна Франція

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню загальних закономірностей формування і розвитку фіскальних орга- нів в епоху Середньовіччя, а також загальнотеоретичній характеристиці місця й ролі названих органів у механізмі феодальних держав на прикладі Франції.

Посилання

1. Основы налогового права / под ред. С.Г. Пепеляева. Москва: Инвест Фонд, 1995. 496 с.
2. Податкові системи зарубіжних держав: навчальний посібник / Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В.; за заг. ред. П.В. Мельника. Київ: Кондор, 2012. 222 с.
3. Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. 3-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2001. 560 с.
4. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. / пер. с англ. Т.Б. Менской. Москва: Изд. дом «Территория будущего», 2009. 360 с.
5. Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время: монография / отв. ред. Т.П. Гусарова. Москва: КДУ, 2011. 600 с.
6. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця ХVІІІ століття). Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2002.
412 с.
7. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права: учебник. Москва: Юристъ, 1996. 576 с.
8. Люблинская А.Д. Французский абсолютизм в начале ХVІІ века. Москва-Ленинград: Наука, 1965. 370 с.
9. Юм Д. О гражданской свободе. Правовая мысль: Антология / авт.-сост. В.П. Малахов. Москва: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. С. 200.
10. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: Комп’ютер прес, 2004. 300 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
34-40
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ