ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

  • Л.М. Ніколенко
  • І.Г. Ошкадеров
Ключові слова: права, культурні права, культура, права людини та громадянина, система прав, правова модернізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню культурних прав людини та громадянина в умовах правової модернізації, визначенню їх особливостей і змісту, обґрунтуванню можливих напрямів розвитку й удосконалення.

Посилання

1. Колодій А.М. Принципи права України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 208 с.
2. Мацькевич М.М. Поняття та особливості конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. ст. Івано-Франківськ, 2013. Вип. 32. С. 43–53.
3. Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та громадянина. Право України. 2005. № 2. С. 27–32.
4. Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації. Віче. 2011. № 20. URL: http://veche.kiev.ua/journal/2758/.
5. Костенко О. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України. Віче. 2010. № 13. С. 25–27.
6. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписан в г. Хельсинки 01.08.1975. Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. Москва: [Б. и.], 1977. С. 544–589.
7. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. Київ: Україна, 2003. 384 с.
8. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова ред. кол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 2001. Т. 3: К–М. 792 с.
9. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2004. 464 с.
10. Лисенков С.Л. Соціальна та особистісна цінність культурних прав і свобод громадян. Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: зб. наук. праць. Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1995. С. 62–66.
11. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: підручник. Київ: Правова єдність, 2008. 350 с.
12. Кукин Е.А. Культурные права как неотъемлемая часть системы прав человека. Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». 2011. № 4. С. 210–218.
13. Мельничук О.Ф. Ознаки права людини на освіту: загальнотеоретичний аналіз. Юридичний вісник. 2011. № 2(19). С. 124–127.
14. Волкова Н.В. Защита культурных прав человека в международном праве: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. Москва, 2013. 209 с.
15. Венская декларация и программа действий, принята в г. Вене 25.06.1993 на 2-й Всемирной конференции по правам человека. Дипломатический вестник. 1994. № 3–4. С. 45–63.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
24-27
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ