РОЛЬ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

  • М.Ф. Савюк
Ключові слова: адміністративні дії, добросусідські відносини, норми адміністративного права, публічна адміністрація, органи державної влади, територіальні общини, транскордонне співробіт- ництво

Анотація

У статті розкрита роль норм адміністративного права України та Румунії у забезпеченні транскор- донного співробітництва України та Румунії. Норми адміністративного права регулюють адміністра- тивні дії публічної адміністрації України та Румунії, спрямовані на посилення та поглиблення добросу- сідських відносин між територіальними общинами й органами державної влади, які перебувають під юрисдикцією обох країн. Крім того, за допомогою норм адміністративного права укладаються та вико- нуються міжнародні й адміністративні договори, здійснюється виконавча і розпорядча діяльність з ме- тою забезпечення транскордонного співробітництва України та Румунії

Посилання

1. Кривцова О. Державне управління транскордонним співробітництвом в умовах формування єврорегіональних територій в Україні: теоретичні питання : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2011. 20 с.
2. Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації / Центр Разумкова. 2017. URL: http://razumkov.org.ua/napryamki/ sotsiolohichni-doslidzhennia/stavlennia-hromadian-ukrainy-do-suspilnykh-instytutivelektoralni-oriientatsii-2.
3. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / В.В. Галунько та ін. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 272 с.
4. C.-S. Săraru, Drept administrativ. Probleme fundamentaleale dreptului public. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2016.
5. Ротар Н. Тенденції розвитку транскордонної співпраці України та Румунії в контексті євроінтеграційних процесів. Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць. 2010. Вип. 4. С. 11. URL: http://dc-summit.info/proekty/ukraina-rumunija-moldova.
6. Посилення ролі Єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва. Матеріали до комітетських слухань. Київ, 2015. 52 с.
7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст. 2125.
8. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385. Урядовий кур’єр. 2015. № 196.
9. Іванищук А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні : монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 434 с.
10. Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. № 254к. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
11. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
12. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09 квітня 1999 р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20–21. Ст. 190.
13. Чубай-Федоренко Г. Проблеми транскордонного співробітництва України в умовах розширеного Європейського Союзу. 2012. URL: http://history.org.ua/JournALL/mo/mo_2012_21/14.pdf.
14. Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії про порядок обміну статистичною та аналітичною інформацією про обстановку на державних кордонах України і Румунії від 31 травня 2016 р. Офіційний вісник України. 2017. № 6. С. 24. Ст. 195.
15. Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Генеральним Інспекторатом Прикордонної Поліції Міністерства адміністрації та внутрішніх справ Румунії про створення і функціонування контактного пункту «Порубне». Офіційний вісник України. 2006. № 40. С. 218. Ст. 2715.
16. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз : Закон України від 22 березня 2013 р. № 157-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 10. Ст. 107.
17. ЄС підписав угоду про безвізовий режим для України. РБК України. 2017. URL: https://www.rbc.ua/ukr/n e w s / u k r a i n a - e s - p o d p i s a l i - s o g l a s h e n i e - bezvizovom-1494944142.html.
18. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2011–2015 рр. Затверджена Постановою Кабінет Міністрів України від 01 грудня 2010 р. № 1088. Урядовий кур’єр. 2010. № 230.
19. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
20. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 05 травня 1989 р. № ETS (132). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_399/card6#Public.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
162-166
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО