ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • М.В. Калатур
Ключові слова: слідство, досудове слідство, розслідування, дізнання, слідчі органи, система, орга- нізація, функціонування, Європейський Союз, європейський досвід

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність і своєчасність вивчення європейського досвіду функціону- вання системи досудового слідства. У результаті дослідження організації та функціонування системи досудового слідства в державах-членах Європейського Союзу визначаються специфічні передумови функціонування системи досудового слідства в цих країнах. Встановлюються особливості функціону- вання системи досудового слідства в окремих державах-членах Європейського Союзу.

Посилання

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст. 2125.
2. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. Харків, 2010. 396 с.
3. Ніжинська І.С. Про українське слідство та ДБР. URL: http://resonance.ua/irina-nizhinska-pro-ukrayinskeslidstvo-ta-dbr/.
4. Слохіняк А. Європейський досвід – українським правоохоронцям. URL: https://pmg.ua/life/61188-yevropeyskyydosvid-ukrainskym-pravookhoroncyam.
5. Сисоєнко Г.І., Самодін А.В. Нові органи досудового розслідування в Україні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015. № 5 (26). С. 117–126.
6. Городовенко В.В., Ганзенко О.О., Макаренков О.Л. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчально-методичний посібник. Запоріжжя, 2012. 181 c.
7. Галаван З.С. Функціонування системи досудового слідства у державах-членах Європейського Союзу. Публічне право. 2012. № 3. С. 218–225.
8. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія. Київ ; Донецьк, 2012. 640 с.
9. Шевчишен А.В. Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2011. 221 с.
10. Сіроштан Ю.В. Характеристика адміністративної діяльності патрульних служб поліції Великобританії, Канади, США та Франції. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 1. С. 37–40.
11. Білас А.І. Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2016. 227 с.
12. Шевченко О.І. Адміністративно-правовий статус слідчого в Україні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 216 с.
13. Бусол О.Ю. Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії високопосадовій злочинності (у контексті незалежності Державного бюро розслідувань в Україні). URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2270:mizhnarod nij-dosvid-pobudovi-ta-funktsionuvannya-spetsializovanikho r g a n i v - z - p r o t i d i j i - v i s o k o p o s a d o v i j - z l o c h i n n o s t i - 2&catid=71&Itemid=382.
14. Джурканин Т.Дж., Негодченко А.В., Сергевнин В.А. Кадровое обеспечение полиции США : монография / под ред. А.В. Негодченко. Харьков ; Днепропетровск, 2003. 360 с.
15. Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В. Порівняльне правознавство : курс лекцій. Київ, 2004. 200 с.
16. Галунько В.М. Органи слідства в державах різних правових системта в Україні: порівняльний аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. № 6 (2). С. 50–52.
17. Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. 2007. 20 с.
18. Проневич О.С. Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі. Право і безпека. 2011. № 4. С. 75–81.
19. Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России : научное издание / под общ. ред. В.П. Сальникова. Санкт-Петербург, 2000. 288 с.
20. Проневич О.С. Інституційно-правові засади діяльності «поліцейських» міністерств Німеччини та Польщі. Право і безпека. 2012. № 1. С. 103–108.
21. Шостко О.Ю. Аналіз ефективної діяльності системи кримінальної юстиції у сфері протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах. Проблеми законності. 2009. № 1. С. 181.
22. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Kancelaria Sejmu. 2010. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
152-156
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО