АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ

  • М.В. Вишневський
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, апарат суду, діяльність, організаційне забезпечення, регулювання, суд, судоустрій

Анотація

У статті розкрито зміст та сутність адміністративно-правового регулювання діяльності апарату суду в Україні. Виявлено, що зміст аналізованої категорії є фактичним (внутрішні та зовнішні способи впли- ву на професійну поведінку та фактичні дії працівників апарату суду) і нормативним (сукупність чин- них адміністративних норм, що встановлюють порядок, процедуру та механізми реалізації діяльності апарату суду). Сутність репрезентує особливості реалізації нормотворчої та правореалізаційної діяль- ності двоблокової системи керівного суб’єктного впливу.

Посилання

1. Педан А. Понятие административно-правовых отношений в сфере исполнительного производства в Украине. Право и закон : международный научно-практический журнал. 2018. № 1. С. 67–72.
2. Тарахонич Т. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії: співвідношення понять. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 10–14.
3. Примаков К. Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні. Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2016. № 11. С. 145–150.
4. Городецька І. Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Форум права. 2016. № 1. С. 60–66.
5. Керимов Д. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. Москва, 2003. С. 363.
6. Теория государства и права. Академический курс: в 3 т. / М. Марченко и др.; отв. ред. М. Марченко. 3 изд., перераб. и доп. Т. 3: Государство, право, общество. Москва, 2013. С. 95.
7. Общая теория права и государства / под ред. В. Лазарева. 2 изд. перераб. и доп. Москва, 1996. 472 с.
8. Гіжевський В., Головченко В., Ковальський В. Популярна юридична енциклопедія. Київ, 2003. 528 с.
9. Римаренко Ю. Правове регулювання. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю. Римаренко та ін. Київ, 2003. С. 752.
10. Малько А. Стимулы и ограничения в праве. 2 изд., перераб. и доп. Москва, 2004. С. 26–27.
11. Алексеев С. Общая теория права : учебник. 2 изд., перераб. и доп. Москва, 2008. С. 211.
12. Галіцина Н. Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2010. 20 с.
13. Голяшкін О. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2011. 20 с.
14. Грицай І. Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2012. 200 с.
15. Миронець І. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 24 с.
16. Андреєва Д. Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики в України: організаційно-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2009. 18 с.
17. Шустрова К. Адміністративно-правове регулювання діловодства господарських організацій : автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2012. 20 с.
18. Типове положення про апарат місцевого, апеляційного судів. Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/userfiles/tipove-polozh-pro-aparat.pdf.
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453–VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № № 41–45.
20. Калашник О. Проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності апарату місцевого загального суду. Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 374–378.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
136-139
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА