ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГРУП ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

  • О.П. Шайтуро
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, злочинність, заходи протидії злочинності

Анотація

У статті надано характеристику та розкрито зміст конкретних заходів протидії злочинності в ді- яльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності в межах окремих груп. Визначено узагальнені ознаки (особливості) заходів протидії злочинності в діяльності органів місцево- го самоврядування.

Посилання

1. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І.М. Даньшин та ін. ; за заг. ред. В.В. Голіни. Харків, 2009. 288 с.
2. Про затвердження Програми «Безпечне місто Харків» на 2016–2020 рр.: рішення Харківської міської ради від 14 вересня 2016 р. № 364/16 (8 сесія, 7 скликання). URL: http://kharkiv.rocks/reestr/652546.
3. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460–VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.
4. Про затвердження обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016–2020 рр.: рішення Харківської обласної ради від 14 квітня 2016 р. № 110–VII (4 сесія 7 скликання). URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/programa-spriyannyarozvitku-gromadyanskogo-suspilstva-na-2016-2020-roki/15311-normativni-dokumenti.
5. Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016–2020 рр., Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної допомоги, та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для організації проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів із дитинства в санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони: рішення Харківської обласної ради від 17 грудня 2015 р. № 15–VІІ (2 сесія 3 скликання). URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnogo-zakhistu-naselennyakharkivskoji-oblasti-na-2016-2020-roki.
6. Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018–2020 рр.: рішення Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 р. № 560–VІI (13 сесія 7 скликання). URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi/321-prohrama-rozvytkudorozhnoho-hospodarstva-kharkivskoi-oblasti-na-2018-2020-roky.
7. Про затвердження регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2018–2019 рр.: рішення Харківської обласної ради від 1 березня 2018 р. № 656–VІI (15 сесія, 7 скликання). URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi/323-rehionalnaprohrama-zabezpechennia-publichnoi-bezpeky-i-poriadku-taprotydii-zlochynnosti-na-terytorii-kharkivskoi-oblasti-na-2018-2019-roky.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073–Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
9. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
10. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. № 332–VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1400.
11. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.
12. Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення: постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (у редакції від 16 травня 2017 р.). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2013-%D0%BF#n8.
13. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.
14. Про затвердження регіональної Програми протидії терористичної діяльності на території Харківської області на 2018 р.: рішення Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 № 556–XII. Офіційний сайт Харківської обласної ради. URL: http://oblrada.kharkov.ua/ua/programa-protidiji-teroristichnijdiyalnosti-na-teritoriji-kharkivskoji-oblasti-na-2017-rik/15314-normativni-dokumenti.
15. Антонян Ю.М. Психология убийства. Москва, 1997. 304 с.
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових: Закон України від 22 березня 2018 р. № 2376–VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 36. Ст. 11.
17. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м. Дніпра в нічний час: рішення Дніпровської міської ради від 23 травня 2018 р. № 41/32. Офіційний сайт Дніпровської міської ради. URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=129002&name=41/32.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
126-130
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО