ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Н.Г. Таран
Ключові слова: кримінальна відповідальність, вік кримінальної відповідальності, відповідальність за злочини, Кримінальний кодекс України. В статье проанализированы традиции

Анотація

У статті проаналізовано традиції української кримінально-правової теорії щодо визначення віку кримінальної відповідальності. Метою цієї статті є спроба вирішення актуальних проблем із приводу перегляду і уточнення переліку злочинів, відповідальність за вчинення яких наступає з 14-річного віку, про що зазначено в ч. 2 ст. 22 КК. У процесі аналізу автор доходить висновку, що зазначені мінімальні вікові межі не є абсолютно загальновизнаними, адже в період розроблення й обговорення проекту КК України були пропозиції як щодо їх підвищення, так і щодо зниження. Але КК 2001 р. зберіг традиції КК УРСР 1960 р., встановивши загальний вік кримінальної відповідальності – 16 років.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page.
2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіт. Харків, 2001. 416 с.
3. Советское уголовное право: Общая часть : Учебник / Под ред. Г.А. Кригера и др. 2-е изд., перераб. и доп. Москва,1988. 368 с.
4. Соблюдать законы об ответственности несовершеннолетних : Сборник статей / Ред.-сост. А.И. Санталов. Кишинев, 1965. 165 с.
5. Добровольская Т.Н., Леошкевич Д.И. Ответственность за правонарушения несовершеннолетних. Кишинев, 1967. 57 с.
6. Мирошниченко Н.М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально-правовій доктрині України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2013. 203 с.
7. Гончар Т.О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2005. 220 с.
8. Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. Москва : Спарк, 2001. 767 с.
9. Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. Москва : ЮРКНИГА. 480 с.
10. Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть : конспект лекций; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. Москва : ИНФРА-М, 2002. 216 с.
11. Артеменко Н.В. Актуальные проблемы вменяемости (невменяемости) и возраста уголовной ответственности (сравнительный историко-правовой анализ уголовного законодательства РФ и Франции) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов-на-Дону, 1999. 236 с.
12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / под общ. ред. С.И. Никулина. Москва : Менеджер: Юрайт, 2001. 634 с.
13. Белякова А.М. Охрана прав несовершеннолетних. Москва : Знание, 1983. 192 с.
14. Уголовное право. Общая часть : учеб. для ВУЗов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. 2-е изд., Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 516 с.
15. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.08. Київ, 2002. 236 с.
16. Куц Н.Т., Лихолат П.В. О совершенствовании некоторых уголовно-правовых норм. Труды Киевской высшей школы МВД СССР. Киев : КВШ МВД СССР, 1970. Вып. 4. С. 175–180.
17. Панфилов И.П., Волостнов П.А. К вопросу о психологической характеристике субъекта преступления. Уголовное право в борьбе с преступностью : Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1987. С. 16–19.
18. Кобзарь И.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних по новому уголовному законодательству : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 1998. 220 с.
19. Зелінський А., Маршуба М. Підлітковий вандалізм. Право України. 1994. № 11-12. С. 40–43.
20. Горбенко В.О. Вікова межа суб’єкта злочину у кримінальному праві України та зарубіжному законодавстві. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Міжнар. гуманіт. ун-ту. Одеса, 2011. С. 86–89.
21. Соловій Я.І. Межі кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 223 с.
22. Орловська Н. Актуальні проблеми кримінально-правової диференціації віку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2014. № 9-1. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc9/54.pdf.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
113-116
Розділ
СЕКЦІЯ 4 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО