АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • Р.В. Тополя
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, органи публічної адміністрації, експертно-кри- міналістичні дослідження, транспортні засоби

Анотація

У статті проаналізовано поняття «адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністра- ції» та доповнено зміст поняття «адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів».

Посилання

1. Дручек О.В. Громадський контроль за діяльністю міліції у сучасних умовах: нормативні, теоретичні основи, завдання, проблеми організації та здійснення / О.В. Дручек, В.М. Столбовий. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Випуск № 2. Том 3. С. 69–74.
2. Зеркалов Д.В. Безпека дорожнього руху : Навчальний посібник. Київ : Науковий світ, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0.
3. Присяжнюк В. Безпека руху на автомобільних дорогах – у зоні посиленої уваги прокуратури. Вісник прокуратури. 2012. № 7 (133). С. 34–39.
4. Дідич О.В. Адміністративно-правовий статус торгівців цінними паперами : дис. … кан. юрид. наук : 12.00.07 ; Одеська національна юридична академія. Одеса, 2004. 175 с.
5. Советский энциклопедический словарь : около 80000 слов / И.В. Абашидзе, П.А. Азимов, А.П. Александров и др. ; гл. ред. А.М. Прохоров. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. 1632 с.
6. Теория государства и права : учебник / под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 640 с.
7. Галунько В.М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Київ, 2011. 18 с.
8. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консул ; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
9. Social status. Британська енциклопедія – 22 січня 2015. URL: http://www.brіtаnnіcа.cоm/EBchecked/tоpіc/551450/ sоcіаl-stаtus.
10. Толочко Я.М. Правовий статус прокурора: сучасні підходи вдосконалення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Випуск № 2. Том 4. С. 180–185.
11. Куфарин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных органов Советов народных депутатов. Москва : Юрид. лит., 1986. 124 с.
12. Мозоль В.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Ірпінь, 2005. 18 с.
13. Армаш Н.О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2005. 17 с.
14. Додіна Є.Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні : автореф. дис. … наук. канд. юрид. наук : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». Одеса, 2002. 17 с.
15. Адміністративне право України : підручник / Галунько В.В., Олефір В.І., Гридасов Ю.В., Іванищук А.А., Короєд С.О. Херсон : ХМД, 2013. Т. 1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс. 393 с.
16. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. Москва : НОРМА, 2002. 443 с.
17. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консул ; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
18. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін. ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.
19. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : ученик для юридических вузов и факультетов. Москва : Издательство НОРМА (Издательство группа НОРМА – ИНФРА-М), 2000. 552 с.
20. Адміністративне право України: підручник /Ю.В. Пирожкова, Р.В. Сінєльнік, П.С. Лютіков та ін.; під ред. Т.О. Коломоєць. Київ : Істина, 2010. 480 с.
21. Судовий експерт: психологічні аспекти практичної діяльності : методичний посібник / Міністерство внутрішніх справ України; Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України [авт-упоряд. : С.О. Шевцов, С.М. Лозова]. Київ : 2011. 332 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
110-112
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО