МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

  • О.В. Сукманова
Ключові слова: адміністративно-правова охорона, методи адміністративної діяльності, право власності, правовідносини, принципи права, публічне адміністрування

Анотація

У статті визначено методи публічного адміністрування охорони права власності в Україні як адмі- ністративні інструменти механізму публічного адміністрування, які є способами та прийомами влад- ного-мотивуючого впливу суб’єктів публічного адміністрування на право власності як об’єкта адмі- ністративно-правової охорони з метою реалізації владно-управлінських функцій суб’єктів публічного адміністрування, захисту права власності та інших прав, законних інтересів осіб і суспільства.

Посилання

1. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у двох томах: том 1. Загальна частина. Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
2. Вишковська В.І. Загальнотеоретична конструкція механізму правозахисної діяльності в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2011. Вип. 16. С. 53–58.
3. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
4. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т. 1: Загальне адміністративне право : навчальний посібник. Херсон : ХМД. 2015. 272 с.
5. Гук А.С. Адміністративні форми та методи публічного врядування. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 1. С. 78–83.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. Ст. 1122.
7. Козачук Д.А. Заохочувальні адміністративні процедури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2010. 18 с.
8. Корнієнко П.С. Правозахисна діяльність органів публічної влади України в сфері забезпечення надання безоплатної правової допомоги. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 10. С. 78–83.
9. Легеза Ю.О. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 34 с.
10. Медведєв М.Ю. Форми і методи публічного адміністрування у податковій системі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Харків, 2018. 224 с.
11. У Рівному відзначили 65-ту річницю створення служби охорони. Новини по-рівненськи: інформаційний веб-сайт. 2017. URL: http://tomat.rv.ua/u-rivnomu-vidznachy-ly-65-tu-richny-tsyu-stvorennyasluzhby-ohorony/
12. Хрідочкін А.В. Методи публічного адміністрування сферою інтелектуальної власності: поняття і класифікація. Правова позиція. 2017. № 1. С. 77–84.
13. Чернецький Є.Є. Публічне адміністрування заохочень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2011. 19 с.
14. Чернов С., Воронкова В., Банах В. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 606 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
104-109
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО