АДМІНІСТРУВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗУСИЛЬ: ПИТАННЯ ОЦІНКИ Й ОБЛІКУ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

  • Т.С. Соколовська
Ключові слова: адміністрування, кліматичні зусилля, інвентаризація, парникові гази

Анотація

Стаття присвячена дослідженню доктринальних підходів і національного законодавства щодо бо- ротьби з наслідками зміни клімату в контексті другого періоду зобов’язань Кіотського протоколу, де основним вектором є скорочення антропогенних викидів – парникових газів. Визначаються правові проблеми і шляхи вдосконалення регулювання оцінки й обліку парникових газів.

Посилання

1. The Paris Agreement rulebook explained Climate home news. URL: https://www.climatechangenews.com/2018/12/05/paris-agreement-rulebook-explained/.
2. Кожушко С.І., Кожушко Д.Б. Правове регулювання інвентаризації парникових газів в Україні. Форум права. 2013. № 1. С. 452–458. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13kcigvu.pdf.
3. Про Кліматичну програму України : постанова КМУ від 28 червня 1997 р. № 650. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/650-97-п.
4. Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату : постанова КМУ від 14 квітня 1999 р. № 583. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=583-99-%EF
5. Романко С. Законодавство України у сфері скорочення викидів парникових газів після ратифікації Паризької угоди. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 4 (1). С. 122–127.
6. Руденко Л.Г. Національна доповідь України про стан виконання положень «Порядку денного на ХХІ століття» за десятирічний період (заключний). URL: http://shag.com.ua/l-g-rudenko-2012-roku.html.
7. Екологія. Право. Людина. URL: epl.org.ua/environment/analiz-ukrainskoho-zakonoda...sferi-zminy-klimatu/.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
100-103
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО