ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

  • А.А. Русецький
Ключові слова: організаційні засади, взаємодія, координація, правоохоронні органи, регіональний рівень, управлінське рішення, кадрове забезпечення, фінансове забезпечення

Анотація

У статті наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у ви- значенні організаційних засад забезпечення взаємодії та координації діяльності правоохоронних орга- нів на регіональному рівні. Установлено, що організаційні засади взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні варто розуміти як закріплену в чинному законодавстві України сукупність еле- ментів, які у своїй єдності дозволяють забезпечити ефективну взаємодію та координацію діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. Наголошено на тому, що саме організаційні засади формують найбільш важливі характеристики спільної діяльності окреслених органів державної влади України. Підкреслено, що управлінське рішення є чинником, що «спонукає» до відповідної взаємодії та на- лежної координації діяльності правоохоронних органів. Констатовано, що від того, наскільки якісно та продумано ухвалено управлінське рішення, а також від того, якою буде його реалізація та контроль за виконанням, напряму залежить ефективність і результативність взаємодії правоохоронних органів на регіональному рівні. Зазначено, що від того, наскільки якісними та професійними кадрами будуть забезпечені право- охоронні органи, напряму залежить загальна ефективність їхньої роботи, що, у свою чергу, позитивно вплине і на результативність їх взаємодії. Констатовано, що сьогодні в досліджуваній сфері є досить багато недоліків, які потребуються негай- ного виправлення: по-перше, нині відчувається дефіцит фінансування взаємодії та координації діяль- ності правоохоронних органів; по-друге, недостатньо уваги приділяється навчанню працівників, осо- бливо в контексті вивчення специфіки роботи інших правоохоронних органів; по-третє, недостатньо врегульованим є питання інформаційного забезпечення суб’єктів взаємодії. Акцентовано увагу на тому, що вирішення згаданих проблем дозволить якісно покращити стан взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні.

Посилання

1. Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навчально-методичні матеріали / упоряд. Г.І. Бондаренко. Київ, 2013. 40 с.
2. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин : монографія / за заг. ред. О.М. Бандурки. Харків, 1999. 304 с.
3. Коментар до Конституції України / В.Б. Авер’янов та ін. (ред.). Київ, 1996. 368 с.
4. Корнієнко Г.С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2003. 190 с.
5. Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ : підручник. Харків, 2000. 480 с.
6. Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія. Харків, 2010. 330 с.
7. Корнєєв Ю.О. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності. Вісник НАН України. 2008. № 5. С. 24–31.
8. Скібіцька Л.I. Діловодство : навчальний посібник. Київ, 2006. 224 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
89-92
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО