ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

  • Г.Р. Парханов
Ключові слова: ювенальна превенція, Національна поліція, превентивна діяльність, загальна про- філактична робота, індивідуальна профілактична робота, профілактичний облік дітей, поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб

Анотація

У статті досліджується превентивна діяльність поліції у сфері ювенальної превенції, що повинна сприяти посиленню відповідальності сім’ї, суспільства та держави за процес виховання і становлен- ня дітей, забезпеченню додержання прав і свобод дітей, які потрапили у конфлікт із законом, шляхом підвищення рівня їх правового та соціального захисту. Виокремлено та розкрито основні напрями пре- вентивної діяльності поліції у сфері ювенальної превенції. Запропоновано шляхи удосконалення пра- вового забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції.

Посилання

1. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні : Указ Президента України від 24 травня 2011 р. № 597/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/597/2011.
2. Горбач О.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2006. 203 с.
3. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/20/95-%D0%B2%D1%80.
4. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : наказ МВС України від 19 грудня 2017 р. № 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0686-18.
5. Поволоцька С.Г. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2005. 214 с.
6. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. Москва : Рос. криминолог. ассоциация, 2001. 344 с.
7. Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т.В. Ковальова. Харків : Фоліо, 2005. 767 с.
8. Квітка Я.М. Попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2002. 226 с.
9. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей : наказ МВС України від 19 грудня 2012 р. № 1176. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0121-13.
10. Насильство в сім’ї. Як захистити себе та родину. URL: http://legalspace.org/ua/biblioteka/item/10088-nasylstvov-sim-i-yak-zakhystyty-sebe-ta-rodynu.
11. Передумови і причини виникнення бездоглядності дітей, правові засади соціального захисту цієї категорії дітей. URL: http://dunrda.gov.ua/ehdinijj-den-informuvannya/ peredumovi-i-prichini-viniknennya-bezdoglyadnostiditejj-pravovi-zasadi-socialnogo-zakhistu-cieh%d1%97-kategori%d1%97-ditejj/.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
80-84
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО