РОЛЬ ТА ВНЕСОК НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

  • В.В. Маліков
Ключові слова: тероризм, принципи адміністративного права, верховенство права, дотримання прав людини, заборона свавілля, заборона катувань, законність, єдиноначальність, заборона пропа- ганди тероризму

Анотація

У статті на підставі аналізу сучасних антитерористичних принципів та науково-теоретичних уяв- лень про сутність та особливості принципів науки адміністративного права визначаються роль і внесок цієї науки в розвиток принципів боротьби з тероризмом.

Посилання

1. Про Концепцію боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 25 квітня 2013 р. № 230/2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/2013.
2. Роль і місце служби безпеки України в системі суб’єктів боротьби з тероризмом (адміністративно-правові аспекти). URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-5-2013/item/210-rol-i-mistse-sluzhby-bezpeky-ukrayiny-v-systemi-subyektiv-borotby-z-teroryzmom-administratyvno-pravovi-aspektytotskyi-v-v-pletnov-o-v.
3. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638–IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15.
4. О противодействии терроризму: Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 416–I. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013957#pos=5;-160 .
5. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77–З. URL: http://kgb.by/ru/zakon77-3/.
6. Закон Республики Узбекистан «О Борьбе с терроризмом от 15 декабря 2000 г. № 167–II. URL: http://lex.uz/docs/19015.
7. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Молдова № 539 от 12 октября 2001 г. URL : http://lex.justice.md/viewdoc. php?action=view&view=doc&id=312844&lang=2.
8. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Грузия от 27 июня 2007 г. № 5071-вс. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/download/21796/9/ru/pdf.
9. Буткевич С. Актуальні питання боротьби з тероризмом. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. № 21. С. 51–60.
10. Самалдыков М. Антитеррористические принципы Республики Казахстан: системный подход. URL: https://articlekz.com/article/7831.
11. Зеленый В. Израиль: принципы борьбы с терроризмом. URL: http://naukarus.com/izrail-printsipy-borby-s-terrorizmom.
12. Kasher Asa, Yadlin Amos. Military Ethics of Fighting Terror: An Israeli Perspective. Journal of Military Ethics. 2005. Vol. 4. № 1. Р. 3–32.
13. Обзор дел о терроризме, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности в 2010 г. URL: https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russian.pdf.
14. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом, утвержденные на 804-м заседании Комитета министров 11 июля 2002 г. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_533.
15. Мельник Р. Інститут принципів адміністративного права у системі загального адміністративного права України. URL: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Melnyk.pdf.
16. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник: у 2 т. / за ред. В. Авер’янов (голова) та ін. Київ, 2004. 583 с.
17. Адміністративне право : підручник / Ю. Битяк та ін. ; за заг. ред. Ю. Битяка, В. Гаращука, В. Зуй. Харків, 2010. 624 с.
18. Старилов Ю. Курс общего административного права / Ю.Н. Старилов. Москва, 2002. 163 с.
19. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права та їх джерела. URL: http://www.apdp.in.ua/v35/29.pdf.
20. Репешко П. Питання забезпечення захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом. URL: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo06/part_3/34.pdf.
21. Леонов Б. Запобігання та протидія тероризму: теоретичні підходи. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12lbdttp.pdf.
22. Крутов В. Концептуальні підходи до проблеми виникнення та поширення екстремізму й тероризму. Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : збірник матеріалів круглого столу / за ред. М. Гуцало. Киъв, 2011. С. 22–26.
23. Канцір В. Організаційні аспекти боротьби з тероризмом та її основні напрями. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2011/11kvsyion.pdf.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
73-79
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО