ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

  • Л.В. Липець
  • І.В. Кугай
Ключові слова: публічні видатки, бюджет, правове регулювання, державні фінанси

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та правові основи здійснення публічних видатків в Україні. Автором розглянуто правове регулювання здійснення публічних видатків в Україні через аналіз чинних норма- тивно-правових актів. Визначено необхідність адаптації чинного законодавства до міжнародних стан- дартів та використання досвіду закордонних країн для реалізації концепції цілісної системи публічних видатків.

Посилання

1. Бюджетний кодекс України вiд 7 жовтня 2010 р. № 2592–VI. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T102456.html.
2. Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi: Закон України вiд 16 липня 1999 р. № 996–XVI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про Державний бюджет України на 2018 р.: Закон України вiд 7 грудня 2017 р. № 2246–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
4. Про джерела фiнансування органiв державної влади: Закон України вiд 30 червня 1999 р. № 783–XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/783-14.
5. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 квітня 2015 р. № 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#n8.
6. Про Стратегiю реформування системи управлiння державними фiнансами на 2017–2020 рр.: розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80.
7. Порядок виконання рiшень про стягнення коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або бюджетних установ: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2011 р. № 845. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%D0%BF.
8. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2016 р. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF.
9. Про схвалення Стратегiї модернiзацiї системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в державному секторi на перiод до 2025 р.: розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. № 437-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80.
10. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2002 № 228. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 228-2002-%D0%BF.
11. Про затвердження Iнструкцiї щодо застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету та Iнструкцiї щодо застосування класифiкацiї кредитування бюджету: наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 12 березня 2012 р. № 333. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0456-12.
12. Про затвердження складових програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв: наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2017 р. № 793. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-17.
13. Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв: наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2011 р. № 1691. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0033-12.
14. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операцiями з надання та повернення кредитiв, наданих за рахунок коштiв державного бюджету: наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 вересня 2011 р. № 1223. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11.
15. Порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та зобов’язань бюджетних установ: наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 2 квітня 2014 р. № 372. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0426-14.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
64-68
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО