СПЕЦИФІКА ВИДІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Д.В. Колєсніков
Ключові слова: суб’єкти державного управління, державна служба, державні службовці, адміні- стративно-правове регулювання, адміністративне законодавство

Анотація

У статті визначено види суб’єктів державного управління. Охарактеризовано специфіку суб’єктів державного управління. З’ясовано роль і значення кожного з них.

Посилання

1. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. Москва, 1972. 228 с.
2. Попов С.М. Наукова парадигма суб’єкт-суб’єктного управління в умовах сучасного континууму. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2010. Вип. 43. С. 166–175.
3. Малиновський В.Я. Державне управління : навчальний посібник. 2 вид., доп. та перероб. Київ, 2003. 576 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і готов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь, 2003. 1440 с.
5. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк та ін. ; за ред. Ю.П. Битяка. Київ, 2007. 544 с.
6. Теорія та історія державного управління : навчальний посібник / Г.С. Одинцова та ін. Київ, 2008. 288 с.
7. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ, 2007. 624 с.
8. Борденюк В.І. Судова влада як складова механізму держави та державного управління. Вісник господарського судочинства. 2005. № 5. С. 151–163.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
57-60
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО